Okradli babcię internautki. Warszawianka szuka oszustów

Apel o POMOC…Warszawa, Piaseczno, Mokotów i oko­lice. Ktokol­wiek widział…Proszę o udostęp­ni­an­ie. Nie dop­uś­cie do osła­bi­enia czu­jnoś­ci u swoich blis­kich zwłaszcza osób starszych.” — pisze Pani Mar­ta.

Reklama

Fot. Face­book

 

Dnia 8.01.2018 w ten poniedzi­ałek do mojej kochanej bab­ci zadz­wonił tele­fon. Rzeko­ma rodz­i­na, nie­ja­ki Wik­tor. 
Wik­tor prosił o pieniądze ale bab­cia Wik­to­ra nie znała więc się rozłączyła. Dal­sza opisana sytu­ac­ja może być już przez wielu z Was znana z mediów i wszel­kich źródeł masowego przekazu.
Zaraz po Wik­torze zadz­wonił tele­fon, po drugiej stron­ie miły głos Pani która przed­staw­ia się jako starszy sierżant Moni­ka Nowak, wydzi­ał krymi­nal­ny Nowolip­ki i naw­i­ja bab­ci makaron na uszy: że prowadzą akcję, że bab­cia ma ma tele­fon na pod­słuchu, że bierze bab­cia w akcji pol­i­cyjnej, że prosi o pomoc w uję­ciu oszustów. Wypy­tu­je bab­cię o zgro­mad­zone środ­ki finan­sowe w domu, w banku…Nie wiem jak to się mogło stać że kobi­eta która całe życie była ostroż­na i nieuf­na na dźwięk słowa POLICJA zaczy­na spowiadać się oszustce i wchodzi z nią w dyskus­je. Jest tak omamiona że, jedzie do banku wypła­ca wszys­tkie swo­je środ­ki, ciężko wypra­cow­ane i uci­ułane na stare lata i zgod­nie z instrukcją kładzie przy tyl­nym kole swo­jego samo­chodu na parkingu przy banku w Piasecznie, wierząc że naprawdę bierze udzi­ał w akcji Pol­i­cyjnej bo prze­cież Pani Nowak jest cały czas na linii. I ma nadzieje że dzię­ki jej pomo­cy zostanie zaraz zatrzy­many per­fid­nie dzi­ała­ją­cy oszust który już dłu­go niko­go nie skrzy­wdzi. Po pieniądze pod­b­ie­ga chłopak który szy­bko ucieka z łupem a bab­cia pada ofi­arą oszust­wa. Pani dalej zapew­nia że sytu­ac­ja jest pod kon­trolą i namaw­ia bab­cię do wzię­cia kredy­tu żeby czyn był wyżej kwal­i­fikowany. Bab­cia z banku wypłaciła 57 tysię­cy zło­tych, były to wszys­tkie jej oszczęd­noś­ci. Wypła­ta nastąpiła w Alior Banku w Piasecznie gdzie nikt nie zain­tere­sował się czemu 76 let­nia bab­cia, zachowu­ją­ca się w bard­zo ner­wowy sposób wypła­ca naty­ch­mi­ast oszczęd­noś­ci swo­jego życia, środ­ki w zasadzie były przy­go­towane i mimo iż w reg­u­laminie jest jas­no napisane że, dużą kwotę pieniędzy należy zgłosić do wypłaty dwa dni przed pod­ję­ciem środ­ków — wypła­ta jest doko­nana od ręki…Przypadek?

Reklama

Przekazanie gotów­ki miało miejsce w 8.01 poniedzi­ałek, ok. godziny 14 a 15- stej. przy uli­cy Ludowej 3 a 5 w Piasecznie. Bab­cia zostaw­iła pieniądze które zostały zabrane z pod tyl­nego koła samo­chodu mar­ki Maz­da w kolorze sre­brnym, spraw­cy dwóch — jeden czer­wona, dru­gi czarna pikowana kurt­ka. 

Błagam jeśli ktokol­wiek coś widzi­ał, proszę o kon­takt na priv. Jeśli ktoś posi­a­da jakiekol­wiek infor­ma­c­je będę wdz­ięcz­na za każdy trop.
Nie będę tłu­maczyła zachowa­nia bab­ci ani jak to się stało że do tego doszło bo jest to dla mnie nie zrozu­mi­ałe. Jestem wściekła że nie zadz­woniła do mnie po tym tele­fonie i nic nie powiedzi­ała a była wcześniej uczu­lana na takie sytu­acje.

Proszę pow­strzy­ma­j­cie się od słów kry­ty­ki bo nie jest nam łat­wo, stan bab­ci jest cięż­ki cała ta sytu­ac­ja bard­zo odbiła się na jej zdrow­iu i psy­chice. Bab­cia zawsze była bard­zo ostroż­na i naprawdę ciężko mi wytłu­maczyć jej stan umysłu w tamtej chwili. Być może ktoś z Waszych blis­kich został też oszukany przez tą sza­jkę w taki sposób będę wdz­ięcz­na za wszys­tkie infor­ma­c­je. A jeśli czy­tasz to oszuś­cie bez ambicji to wiedz że zro­bię wszys­tko a nawet jeszcze więcej żebyś trafił tam gdzie Two­je miejsce i dopil­nu­je żeby kara była uciążli­wa. Więc idź po rozum do głowy chciej napraw­ić swój błąd.”

Close Menu
Close Panel