Tragedia w Kędzierzynie-Kożlu. Nie żyje dwóch mężczyzn. Uwazajcie!

Kędzierzyńs­cy polic­jan­ci wyjaś­ni­a­ją okolicznoś­ci śmier­ci 2 mężczyzn. Jej praw­dopodob­ną przy­czyną było zatru­cie tlenkiem węgla. Polic­jan­ci i straża­cy kole­jny raz apelu­ją o rozważne korzys­tanie z urządzeń grzew­czych i zachowanie pod­sta­wowych zasad bez­pieczeńst­wa.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Do nieszczęśli­wego wypad­ku doszło 10 sty­cz­nia, w jed­nym z domów jed­norodzin­nych, w powiecie kędzierzyńsko-koziel­skim. W sil­nie zadymionym budynku, na parterze, straża­cy odnaleźli ciała dwóch mężczyzn w wieku 52 i 57 lat. Pracu­ją­cy na miejs­cu polic­jan­ci ustalili, że mężczyźni ogrze­wali dom piecem węglowym typu koza. Praw­dopodob­ną przy­czyną ich śmier­ci było zatru­cie tlenkiem węgla spowodowane niedrożnym prze­wo­dem wenty­la­cyjnym. Ciała mężczyzn zostały zabez­piec­zone do sekcji zwłok. Funkcjonar­iusze pod nad­zorem proku­ratu­ry wyjaś­ni­a­ją wszys­tkie okolicznoś­ci i przy­czyny tego zdarzenia.

Reklama

Pamię­ta­jmy, że obiek­ty budowlane, w tym domy jed­norodzinne, powin­ny być pod­dawane przez właś­ci­ciela kon­trolom stanu tech­nicznego prze­wodów komi­nowych oraz insta­lacji gazowej. Taką kon­trolę należy przeprowadzać co najm­niej raz w roku. Zanied­ban­ie tego obow­iązku, stwarza przede wszys­tkim realne zagroże­nie dla bez­pieczeńst­wa mieszkańców. Pamię­tać należy, że jest również zagrożone karą grzy­wny.

Ryzyko zatru­cia tlenkiem węgla moż­na zmin­i­mal­i­zować poprzez zain­stalowanie w domu lub mieszka­niu czu­jni­ka tlenku węgla. Pod­sta­wową funkcją takiej czu­j­ki jest wykry­wanie czadu i emi­towanie syg­nałów alar­mowych w sytu­acji wykrycia jego nad­miernego stęże­nia w powi­etrzu. Takie urządze­nie pod­nosi poziom bez­pieczeńst­wa w pomieszczeni­ach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz pozwala na szy­bką reakcję w sytu­acji zagroże­nia życia.

Pamię­ta­jmy o niebez­pieczeńst­wie jakie niesie ze sobą tlenek węgla i właś­ci­wie zabez­pieczmy nasze domy i mieszka­nia. Poz­woli to ochronić nasze życie oraz życie naszych blis­kich.

Czad (tlenek węgla) to sil­nie toksy­czny gaz, który wbrew obiegowej opinii jest BEZBARWNY i BEZWONNY. Człowiek nie jest w stanie go wyczuć ani zobaczyć. Najbardziej zagrożone są oso­by, które korzys­ta­ją z wszelkiego rodza­ju pieców, kotłów gazowych lub CO. Jeśli nie ma dostate­cznej iloś­ci tlenu pod­czas spala­nia pow­sta­je śmiertel­ny gaz. W odpowied­nim stęże­niu potrafi najpierw uśpić, a potem zabić ofi­arę w kilka­naś­cie min­ut.

Warto poz­nać i zas­tosować kil­ka najważniejszych zasad, które mogą uchronić przed zatru­ciem:

1.Robić sys­tem­aty­czne – przy­na­jm­niej raz w roku, przeglądy urządzeń wyt­warza­ją­cych ciepło.

2.Przeglądy muszą robić oso­by posi­ada­jące aktu­alne kwal­i­fikac­je.

3.Pamiętać o przeglądzie kominiarskim, również raz w roku.

4.Dbać o praw­idłowy napływ powi­etrza czyli tlenu do pomieszczeń, w których zna­j­du­ją się urządzenia grzew­cze. Nie wol­no zatykać kratek wenty­la­cyjnych.

Close Menu
Close Panel