Z ostatniej chwili: awaryjne lądowanie na warszawskim lotnisku. Znamy przyczynę awarii!

Po godzinie 20:00 na lot­nisku Chopina wylą­dował Bom­bardier Dash Q400 relacji Warsza­wa-Wrocław. Samolot został zawró­cony do por­tu lot­niczego. Wiemy, co uległo awarii.

Reklama

Fot. Anna Zvere­va /​ Wikipedia

 

Jak się dowiedzieliśmy awarii uległ gen­er­a­tor przez co przes­tał dzi­ałać sys­tem odlodzeniowy. “Samolot mógł­by kon­tyn­uować lot do Wrocław­ia, ponieważ sys­tem ten uży­wany jest tylko do star­tu” — mówi nam Adri­an Kubic­ki, Rzecznik PLL LOT.

Reklama

Został­by jed­nak uziemiony we Wrocław­iu, co spraw­iło­by prob­le­my logisty­czne. Pon­ad­to zmieniły się warun­ki pogodowe i zaczął padać śnieg z deszczem. Sys­tem był więc oblig­a­to­ryjny” — doda­je rzecznik.

Samolot bez­piecznie wylą­dował na lot­nisku Chopina przy asyś­cie straży pożarnej. Uster­ka nie zagrażała bez­pieczeńst­wu pasażerów.

Close Menu
Close Panel