PILNE: Posłowie Nowoczesnej ukarani naganą i karą finansową. PO też ma zamiar karać

Klub Nowoczes­na wycią­ga kon­sek­wenc­je wobec swoich klubowych kolegów za wstrzy­manie się od głosowa­nia w spraw­ie doty­czącej pro­jek­tu zmi­an w praw­ie abor­cyjnym. To m.in. przez ich nieobec­ność pro­jekt “Ratu­jmy kobi­ety” został odrzu­cony zaled­wie 9 głosa­mi.

Reklama

 

Posłowie Nowoczes­nej zostali ukarani naganą i karą finan­sową za niegłosowanie nad pro­jek­ta­mi dot.aborcji. Na najbliższym posiedze­niu klubu wyciąg­nięte zostaną konkretne kon­sek­wenc­je od poli­tyków.

Grze­gorz Schety­na również zapowiedzi­ał na godz­inę 13 kon­fer­enc­je w której ogłosi, jakie kary otrzy­ma­ją poli­ty­cy PO, których nie było lub głosowali prze­ciw pro­jek­towi. Mogą ich czekać nawet naj­surowsze kon­sek­wenc­je, czyli usunię­cie z par­tii. Jak doda­je wprowad­zona była dyscy­plina par­tyj­na, której posłowie nie przestrze­gali.

Reklama

Ci ciekawe, 58 posłów Prawa i Spraw­iedli­woś­ci była za przyję­ciem pro­jek­tu “Ratu­jmy Kobi­ety” lib­er­al­izu­ją­cym przepisy abor­cyjne do dal­szego czy­ta­nia. Byli to m.in. Jarosław Kaczyńs­ki, Antoni Macierewicz i Krysty­na Pawłow­icz.

Zatrzy­maj Abor­cję

Close Menu
Close Panel