Rekordowy upał w Sydney. Tak gorąco nie było od niemal 80 lat!

W Polsce zima prze­chodzi wyjątkowo łagod­nie i moż­na powiedzieć, że mamy wręcz wiosenne tem­per­atu­ry. W Aus­tralii nato­mi­ast panu­je reko­r­dowy upał. W niedzielę ter­mom­e­try pokaza­ły 47,3 stop­nie Cel­sjusza!

Reklama

Fot. Pix­abay

Reko­r­dową tem­per­aturę zan­otowano w Pen­rith na zachodzie Syd­ney. Takich upałów nie zan­otowano od 79 lat.

Reklama

Jak zaz­nacza Bureau od Mete­o­rol­o­gy, który jest odpowied­nikiem Insty­tu­tu Mete­o­rologii i Gospo­dar­ki Wod­nej, pomi­ar nie jest wynikiem błę­du i nie ma co do niego żad­nej wąt­pli­woś­ci.

Ter­az po upale mogą nade­jść gwał­towne burze z pory­wistym wia­trem osią­ga­ją­cym nawet 100 km/​h.

Close Menu
Close Panel