Będą opłaty za wjazd do centrum miast. Nawet 30 zł!

Rada Min­istrów przyjęła pro­jekt ustawy o elek­tro­mo­bil­noś­ci i pali­wach alter­naty­wnych. Niedłu­go trafi pod głosowanie. W prak­tyce oznacza to, że już za miesiąc lub dwa, jeżeli nie macie samo­chodu zasi­lanego energią elek­tryczną lub gazem za wjazd do cen­trum będziecie musieli słono zapłacić.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Wprowadze­nie stref nie będzie oblig­a­to­ryjne, ale może ułatwić samorzą­dom walkę z zanieczyszcze­niem powi­etrza w mias­tach. Za wjazd do stre­fy czys­tego trans­portu użytkown­i­cy pojazdów samo­chodowych spali­nowych będą ponosić opłaty” — czy­tamy w opisie pro­jek­tu na stron­ie rzą­du.

Reklama

Opłaty te będą docho­dem gminy. Obszar takiej stre­fy zostanie oznac­zony znaka­mi dro­gowy­mi. Opła­ta za wjazd do stre­fy czys­tego trans­portu (bez wzglę­du na czas jaki pojazd będzie w niej prze­by­wał) nie będzie mogła przekroczyć 30 zł dzi­en­nie. Rada gminy będzie mogła też zwol­nić z przyję­tych ograniczeń doty­czą­cych wjaz­du do stre­fy czys­tego trans­portu. Każ­da oso­ba, która nie będzie przestrze­gać ograniczeń w dostępie do stre­fy czys­tego trans­portu, może zostać ukarana grzy­wną do 500 zł. Stre­fy czys­tego trans­portu będą obow­iązy­wały całą dobę”.

Wprowadze­nie podob­nych stref sug­erowały wcześniej najwięk­sze pol­skie mias­ta, jak Kraków, Wrocław czy Toruń, które ter­az otrzy­mu­ją doskon­ała okazję, by przekuć plany w real­ny czyn.

Jeżeli zakaże się ruchu w cen­trum, samo­chody mogą prze­nieść się na obrzeża. Pow­staną dzikie parkin­gi na pla­cach, skw­er­ach i parkach, a cała stołecz­na straż miejs­ka, zami­ast je usuwać zostanie skierowana do cen­trum. Tam bowiem wys­taw­iane będą 500-zło­towe man­daty za brak opłaty wjaz­dowej. To czy rzeczy­wiś­cie tak będzie, niedłu­go zapewne się przekon­amy.

Close Menu
Close Panel