Dostałeś serduszko WOŚP na Facebooku? Nie przesyłaj dalej! To może być próba wyłudzenia informacji!

Na Face­booku użytkown­i­cy masowo rozsyła­ją logo WOŚP z infor­ma­cją, że pobi­jany jest reko­rd przesłanych ser­duszek. Akc­ja może być phishingiem! WOŚP ostrze­ga, że to nie ona jest nadaw­ca wiado­moś­ci.

Reklama

Fot. Screen z komu­nika­to­ra

 

Ser­duszko to nie jest już uży­wane, a logo tegorocznego finału jest zupełnie inne. Także i sama WOŚP rozwiewa wąt­pli­woś­ci na tem­at akcji:

Reklama

Pyta­cie nas masowo o akcję z reko­r­dem w przesyła­niu ser­duszek — nie jest to nasza akc­ja. Dzięku­je­my za dobre chę­ci orga­ni­za­torowi, ale my dzisi­aj zaprasza­my do przesyła­nia poniższego pos­tu z konkret­ny­mi infor­ma­c­ja­mi na tem­at naszego gra­nia”.

Okazu­je się, że ser­dusz­ka WOŚP to zwykły łań­cuszek. Po orga­ni­zowana jest taka akc­ja? Ist­nieją na ten tem­at dwie teorie. Jed­na głosi, że robią to prze­ci­wni­cy akcji, aby ziry­tować inter­nautów.

Dru­ga, że za łań­cuszkiem mogą stać przestęp­cy, którzy wyłudza­ją dane. Dokład­ny mech­a­nizm dzi­ała­nia nie jest znany, bo przestęp­cy nie mają danych doty­czą­cych tego, kto mógł udostęp­nić ser­duszko. Akc­ja jed­nak zysku­je na pop­u­larnoś­ci i możli­we jest, że dane będą wyłudzane na zasadzie napisa­nia do użytkown­ików na chy­bił-trafił.

Close Menu
Close Panel