Niemiecka policja składa życzenia noworoczne… po arabsku

Niemiec­ka polic­ja w Kolonii zaczy­na dostrze­gać, że duża część społecznoś­ci posługu­je się językiem arab­skim. Służ­by złożyły życzenia noworoczne wszys­tkim mieszkań­com w czterech językach. Po raz pier­wszy również po arab­sku.

Reklama

Polic­ja w kolonii złożyła życzenia noworoczne w języku niemieckim, ang­iel­skim, fran­cuskim oraz, po raz pier­wszy, arab­skim.

Reklama

Polic­ja w Kolonii życzy wszys­tkim mieszkań­com Kolonii, Lev­erkusen i innych miast szczęśli­wego Nowego Roku. Mamy nadzieję, że będziesz w dobrym zdrow­iu i spełnią się two­je życzenia na 2018 rok. Pod­jęliśmy wszelkie możli­we dzi­ała­nia, abyś mógł bez­piecznie świę­tować w Kolonii i Lev­erkusen i rad­ować się z okazji Nowego Roku” — pisze polic­ja w Kolonii.

Niem­cy zauważa­ją, że sko­ro polic­ja skła­nia się już w kierunku pisa­nia życzeń do mniejs­zoś­ci powin­na zro­bić to w każdym języku, a nie tylko w najpop­u­larniejszych. Zwłaszcza, że jak pod­kreśla­ją, społeczność fran­cus­ka czy ang­iel­s­ka nie jest tą najwięk­szą.

Close Menu
Close Panel