300 kubełków po 1 zł! Ludzie szturmem obalili baner na otwarciu KFC pod Warszawą [Wideo]

Wczo­raj o 12:00 otwarto KFC Józe­fów przy ul. Pił­sud­skiego. Na otwar­cie przy­było ok. pół tysią­ca osób! Skąd taka pop­u­larność amerykańskiego fast­foodu? Zapewne ludzi przy­ciągnęła pro­moc­ja na otwar­cie. Pier­wszych 300 kubełków kosz­towało 1 zł. Ludzie stali już kil­ka godzin przed otwar­ciem. 

Reklama

Był też tort, szam­pan i baloni­ki. Pod naporem ludzi padł dmuchany baner, ale czego nie robi się dla kubeł­ka?

Ken­tucky Fried Chick­en (KFC) – amerykańs­ka sieć barów szy­bkiej obsłu­gi założona 20 mar­ca 1930 roku przez Har­lan­da Sander­sa, bardziej znanego jako pułkown­ik Sanders.

Reklama

Siedz­i­ba przed­siębiorstwa zna­j­du­je się w Louisville, w stanie Ken­tucky, w Stanach Zjed­noc­zonych.

Zdję­cia i film dzię­ki uprze­j­moś­ci por­talu http://jozefownews.pl

Close Menu
Close Panel