Z OSTATNIEJ CHWILI: Trump wydala 60 dyplomatów rosyjskich z USA!

Powo­dem wydale­nie rosyjs­kich dyplo­matów z USA jest zatru­cie Skri­pala i jego cór­ki bronią chemiczną w Wielkiej Bry­tanii. Wiel­ka Bry­ta­nia pod­jęła tą decyzję już tydzień temu i wydal­iła ze swo­jego kra­ju 23 rosyjs­kich dyplo­matów oraz zaw­iesiła kon­tak­ty z Rosją na szczeblu min­is­te­ri­al­nym. Bry­tyjs­ka del­e­gac­ja bojko­tu­je też czer­w­cowy mundi­al. Niem­cy a także Lit­wa także wydala­ją  rosyjs­kich dyplo­matów. Trump zamy­ka rosyjs­ki kon­sulat w Seat­tle.

(więcej…)

Czytaj dalsze

Z OSTATNIEJ CHWILI: Atak maczetą na ludzi w Manchesterze. Są ranni

Ran­ny został polic­jant zaatakowany maczetą w Man­ches­terze. 23-latek został aresz­towany po tym, jak ofi­cer policji został zaatakowany mieczem. Ofi­cer policji jest ter­az w szpi­talu z “poważny­mi obraże­ni­a­mi” po incy­den­cie na Upper Chorl­ton Road, Whal­ley Range. Napast­nik chci­ał zaatakować kole­jnych polic­jan­tów ale został uję­ty.

(więcej…)

Czytaj dalsze

Z OSTATNIEJ CHWILI: Potężna eksplozja samochodu pułapki. Jedna osoba zginęła kilka jest rannych

Do wybuchu samo­chodu pułap­ki doszło w Egip­cie w mieś­cie Alexsan­dria. Wybuch wstrząs­nął nad­morskim egip­skim miastem Alek­san­dria. Zabi­ja­jąc 1 osobę a raniąc kil­ka. Wybuch miał miejsce w pobliżu hotelu Tolip w dziel­ni­cy Stan­ley.  Na miejs­cu pojaw­iły się liczni urzęd­ni­cy ochrony lud­noś­ci, straż, polic­ja i służ­by ratown­icze. Wiele źródeł egip­s­kich, powołu­jąc się na świad­ków, donosi, że bom­ba wybuchła w kon­wo­ju samo­chodów pod­czas podróży przez mias­to.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Close Menu