Jelonek utknął między szczeblami ogrodzenia przy cmentarzu

Polic­jan­ci Ogni­wa Patrolowo-Inter­wen­cyjnego wspól­nie z wetery­narzem pomogli zran­ione­mu i uwięzione­mu jelonkowi wró­cić na wol­ność. Zwierzę niefor­tun­nie utknęło między szczebla­mi ogrodzenia przy cmen­tarzu i nie potrafiło same się wydostać. Na pomoc na szczęś­cie ruszyli polic­jan­ci. Jak stwierdz­ił wetery­narz, zranienia jelon­ka okaza­ły się powierz­chowne i zwierzę wró­ciło na wol­ność.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Z <span class="caps">OSTATNIEJ</span> <span class="caps">CHWILI</span>: Księżna Kate rodzi. Tłumy ludzi pod szpitalem
Fot. To się dzieje

Z OSTATNIEJ CHWILI: Księżna Kate rodzi. Tłumy ludzi pod szpitalem

Księż­na Cam­bridge została przyję­ta do szpi­ta­la we wczes­nym sta­di­um poro­du w Dzień Świętego Jerzego. Kate została zabrana samo­cho­dem przed godz­iną 6 rano do pry­wat­nego skrzy­dła St Mary’s Hos­pi­tal w dziel­ni­cy Padding­ton w Lon­dynie. Prasa ang­iel­s­ka nazwała wiz­ytę pary książe­cej w Warsza­w­ie “the War­saw Act, ponieważ to tu najpraw­dopodob­niej zostało poczęte trze­cie roy­al baby.”

(więcej…)

Czytaj dalsze
Skatowali go na ulicy, bo zwrócił im uwagę,
Fot. policja

Skatowali go na ulicy, bo zwrócił im uwagę,

Polic­jan­ci z kut­nowskiej komendy wyjaś­ni­a­ją okolicznoś­ci pobi­cia, do którego doszło 19 kwiet­nia 2018 roku na jed­nej z ulic mias­ta. Dwie oso­by usłysza­ły już zarzut pobi­cia. Uczest­ni­cy zajś­cia muszą liczyć się ter­az z kon­sek­wenc­ja­mi swo­jego zachowa­nia. Grozi im kara do 3 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Głodził i bił tego szczeniaka. Został zatrzymany
Fot. Policja

Głodził i bił tego szczeniaka. Został zatrzymany

Górows­cy polic­jan­ci w wyniku pod­ję­tych dzi­ałań, zatrzy­mali mężczyznę, który znę­cał się nad swoim psem. Właś­ci­ciel głodz­ił zwierzę i bił je. Pies nie mógł się nawet poruszać. Poszkodowany czworonóg otrzy­mał już pomoc od lekarza wetery­narii. Zatrzy­many odpowie karnie z przepisów ustawy o ochronie zwierząt, a o jego dal­szym losie zde­cy­du­je sąd.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Close Menu
Close Panel