Duża sieć handlowa rezygnuje ze sprzedaży żywego karpia

Sieć hiper­mar­ketów Bi1, która wykupiła niek­tóre hiper­mar­kety Real i Auchan, jako pier­wsza w kra­ju rezygnu­je ze sprzedaży żywych ryb. Spół­ka Rel­la Invest­ments, której sklepy miesięcznie odwiedza około 1 mil­ion klien­tów, właśnie ogłosiła, że decyz­ja doty­czy wszys­t­kich sklepów, a powo­dem jest human­i­tarne trak­towanie zwierząt.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Zarząd Rel­la Invest­ments Sp. z o.o. za pośred­nictwem orga­ni­za­cji zaj­mu­jącej się ochroną ryb — CIWF Pol­s­ka — poin­for­mował:

Reklama

Sieć hiper­mar­ketów Bi 1 deklaru­je ode­jś­cie od sprzedaży karpia żywego w okre­sie świątecznym w roku 2017. Decyz­ja ta podyk­towana jest potrze­bą zwróce­nia uwa­gi na kwest­ię human­i­tarnego trak­towa­nia zwierząt, w tym ryb. Uważamy, że każde zwierzę zasługu­je na właś­ci­we trak­towanie, a karpie moż­na sprzedawać elimin­u­jąc cier­pi­e­nie oraz stres pod­czas trans­portu i sprzedaży.

Z roku na rok przy­by­wa licz­ba klien­tów, którzy wybier­a­ją gotowe ele­men­ty z karpia czy karpia już obro­bionego. Postanow­iliśmy więc wyjść naprze­ciw oczeki­wan­iom klien­tów i zaofer­ować szer­szą gamę ryb, w tym karpia real­izu­jąc jed­nocześnie nasze założe­nie ograniczenia zbęd­nego cier­pi­enia tych zwierząt”.

Dr Krzysztof Woj­tas, ekspert ds. ryb z orga­ni­za­cji CIWF Pol­s­ka:

To dobra decyz­ja i mam nadzieję, że inne mar­kety również podążą w tym kierunku. Sprzedaż żywych karpi to przes­tarza­ły zwyczaj, który powodu­je niewyobrażalne cier­pi­e­nie tych zwierząt. Przetrzymy­wanie karpi w ogrom­nym stłocze­niu w base­nach hand­lowych skutku­je liczny­mi uszkodzeni­a­mi ciała i złą jakoś­cią wody.

Należy także pamię­tać, że karpie to bard­zo inteligentne i płochli­we ryby, więc ilość bodźców, które pojaw­ia­ją się przy sprzedaży — takich jak silne światło czy hałas, powodu­ją u ryb ogrom­ny stres. Sposób ubo­ju ryb przez częs­to niewyszkolonych pra­cown­ików lub kon­sumen­tów w domu także pozostaw­ia wiele do życzenia”.

Close Menu