Masz kota i dziecko? Lecznica ostrzega!

Jeżeli Two­je dziecko sza­le­je za wszelkiego rodza­ju pro­moc­ja­mi z dyskon­tów i jed­nocześnie macie kota, uważa­j­cie! Jed­na z klinik wetery­naryjnych ostrze­ga przed stee­keeza­mi, które mogą być niebez­pieczne dla kotów!

Reklama


Reklama

W zabawkach jest coś, co spraw­ia, że nie tylko dzieci, ale również i koty je uwiel­bi­a­ją. W prze­ci­wieńst­wie jed­nak do naszych pociech, zwierzę­ta lubią je spoży­wać.

Wyni­ki takiego spoży­cia mogą być trag­iczne. Klini­ka mówi, że coraz częś­ciej musi inter­we­niować chirur­gicznie.

Wtóru­ją jej inne klini­ki i ludzie z różnych częś­ci kra­ju, którzy potwierdza­ją, że rzeczy­wiś­cie zdarzenia takie mają miejsce.


Close Menu
Close Panel