Duży polski bank ostrzega przed atakami na konto. Jesteś ich klientem?

Dostałeś infor­ma­cję o zablokowa­niu kon­ta? Jedynym sposobem na odblokowanie jest zal­o­gowanie się do banku poprzez sys­tem bankowoś­ci elek­tron­icznej? To najpraw­dopodob­niej pró­ba oszust­wa!

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Na maile klien­tów Alior Banku wpły­wa­ją fałszy­we wiado­moś­ci doty­czące rzekomych kłopotów z kon­tem bankowym.

Reklama

Jak głosi wiado­mość, aby uniknąć blokady, należy zal­o­gować się do bankowoś­ci elek­trocznej klika­jąc w podany w wiado­moś­ci link. Rzecz jas­na, bank nigdy nie prosi o tego typu rzeczy.

W przy­pad­ku kliknię­cia, oso­ba, która dostała infor­ma­cję, przekierowywana jest na stronę logowa­nia, łudzą­co podob­ną wit­ryny banku. Tam poda­je swój login i hasło, które zosta­ją naty­ch­mi­as­towo przekierowane do oszustów. W ten sposób uzysku­ją dostęp do kon­ta.


Close Menu
Close Panel