Z ostatniej chwili: Trzęsienie ziemi w Polkowicach! Są ranni!

Około godziny 18:50 doszło do bard­zo sil­nego wstrzą­su w Polkow­icach o mag­ni­tudzie 4.9. Dokład­niej w pobliżu Polkow­ic i kopal­ni “Rud­na” na głębokoś­ci 2 km.

Reklama

 

 

Na obec­ną chwile służ­by mają pełne ręce robo­ty. Trzęsły się blo­ki star­si ludzie nie mieli szans kil­ka osób zostało ran­nych nadal nie wiado­mo co jest z górnika­mi, którzy prze­by­wali w kopal­ni.

Aktu­al­iza­c­ja: Żaden z górników nie został ran­ny mówi rzecznik KGHM.

Reklama

Aktu­al­iza­c­ja: Ze stacji w Sobinie wyruszył do akcji auto­bus Gór­niczego Pogo­towia Ratown­iczego. Przy wstrząsach tego typu ratown­i­cy wyjeżdża­ją prewen­cyjnie. Nie ma infor­ma­cji o ewen­tu­al­nych poszkodowanych górnikach. Według najnowszych danych wstrząs miał mag­ni­tudę aż 4.9. 19:15 — Praw­dopodob­nie nikt z górników nie zna­j­dował się w rejonie zagroże­nia. Nie ma jed­nak ofic­jal­nego komu­nikatu w tej spraw­ie


Close Menu
Close Panel