Bili tak, że ofierze zatrzymało się serce!

Leg­nic­cy polic­jan­ci zatrzy­mali grupę 5 osób, pode­jrze­wanych o śmiertelne pobi­cie mężczyzny. Poszkodowany w wyniku doz­nanych obrażeń ciała zmarł w szpi­talu. W tej spraw­ie funkcjonar­iusze prowadzą śledzt­wo pod nad­zorem proku­ratu­ry. Za pobi­cie ze skutkiem śmiertel­nym grozi kara pozbaw­ienia wol­noś­ci do 10 lat.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Ofi­cer dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Leg­ni­cy, 3 grud­nia br. około godziny 3.00 w nocy, otrzy­mał infor­ma­cję od pra­cown­ików pogo­towia ratunkowego o przewiezie­niu do szpi­ta­la nieprzy­tom­nego mężczyzny, u którego nastąpiło zatrzy­manie akcji ser­ca. Mężczyz­na ten w związku z doz­nany­mi obraże­ni­a­mi ciała przed godz­iną 15:00 zmarł w szpi­talu. W wyniku pod­ję­tych naty­ch­mi­ast czyn­noś­ci funkcjonar­iusze z leg­nick­iej komendy zatrzy­mali 5 osób mogą­cych mieć związek z tym zdarze­niem, 4 mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat oraz 22-let­nią kobi­etę.

Reklama

Obec­nie polic­jan­ci i proku­ratu­ra wyjaś­ni­a­ją wszys­tkie okolicznoś­ci tego zdarzenia. Za pobi­cie ze skutkiem śmiertel­nym grozi kara pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 10.


Close Menu
Close Panel