Tymczasowe areszty dla wspólników bandyty, który strzelał do policjantów

Sąd aresz­tował tym­cza­sowo na 3 miesiące dwóch wspól­ników bandy­ty, który strze­lał do polic­jan­tów w trak­cie wła­ma­nia do banko­matu w Wiszni Małej (pow. trzeb­nic­ki). Obaj zatrzy­mani przez funkcjonar­iuszy usłyszeli w proku­raturze zarzu­ty udzi­ału w zor­ga­ni­zowanej grupie przestępczej o charak­terze zbro­jnym.

Reklama

Fot. Shut­ter­stock

 

Sąd Rejonowy Wrocław – Śród­mieś­cie, na wniosek Proku­ratu­ry Okrę­gowej we Wrocław­iu, zas­tosował wobec dwóch mężczyzn w wieku 41 i 50 lat, zatrzy­manych przez Policję, a pode­jrzanych o udzi­ału w zor­ga­ni­zowanej grupie przestępczej o charak­terze zbro­jnym, środek zapo­b­ie­gaw­czy w postaci tym­cza­sowego aresz­towa­nia na 3 miesiące.

Reklama

Obaj aresz­towani, to wspól­ni­cy bandy­ty, który strze­lał do polic­jan­tów w trak­cie wła­ma­nia do banko­matu w Wiszni Małej, raniąc śmiertel­nie jed­nego z funkcjonar­iuszy. Jeden z nich, zatrzy­many na miejs­cu zdarzenia, usłyszał też zarzut usiłowa­nia wła­ma­nia do banko­matu i kradzieży kilkudziesię­ciu tysię­cy zło­tych.

Polic­ja i proku­ratu­ra pode­jrze­wa, że gru­pa miała na swoim kon­cie także inne tego typu przestępst­wa, doko­nane na tere­nie kra­ju.


Close Menu
Close Panel