Zaginął Sławomir Żeromski. Może potrzebować pilnej pomocy!

3 grud­nia 2017 r. w Krakowie (woj. małopol­skie) zag­inął Sła­womir Żeromski.Ma 170 cm wzros­tu i brą­zowe oczy. W dniu zaginię­cia miał 32 lata.  Ubiór w dniu zaginię­cia: grana­towa kurt­ka zimowa, jean­sy, szare buty trekkingowe, szara czap­ka.

Fot. Fun­dac­ja Ita­ka

Może potrze­bować pil­nej pomo­cy!
Ktokol­wiek widzi­ał zagin­ionego lub ma jakiekol­wiek infor­ma­c­je o jego losie, pros­zony jest o kon­takt z Fun­dacją ITAKA — Cen­trum
Poszuki­wań Ludzi Zagin­ionych pod numerem 22 654 70 70.
Moż­na również napisać w tej spraw­ie do ITAKI:
itaka@​zaginieni.​pl. Naszym infor­ma­torom gwaran­tu­je­my dyskrecję.


Close Menu
Close Panel