Policjanci Komisariatu Wodnego w Krakowie uratowali 34-letniego mężczyznę, który skoczył z mostu do Wisły

2 grud­nia br. st. sierż. Dar­iusz Stasi­ak oraz sierż. szt. Tomasz Pycińs­ki, polic­jan­ci komis­ariatu wod­nego, pełnili służbę patrolową na krakowskim odcinku Wisły. Około godz. 16, patrol ten otrzy­mał zgłosze­nie od ofi­cera dyżurnego, o mężczyźnie, który według relacji świad­ka miał skoczyć w nurt rze­ki w rejonie mostu Pow­stańców Śląs­kich.

Reklama

By Radoslaw Nowak — Pra­ca włas­na, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3503061

 

Funkcjonar­iusze błyskaw­icznie popłynęli w ten rejon. We wskazanym miejs­cu zauważyli mężczyznę, którego już przykry­wały fale. Polic­jan­ci bezz­włocznie pod­płynęli do niego, wyciągnęli go z wody i bez­piecznie położyli w łodzi.

Reklama

Człowiek ten był przy­tom­ny ale nie moż­na było naw­iązać z nim kon­tak­tu słownego. Polic­jan­ci przys­tąpili do udziela­nia mu pomo­cy przedm­e­dy­cznej równocześnie wzy­wa­jąc pogo­towie ratunkowe, które po przy­jeździe zabrało 34-lat­ka. Okolicznoś­ci zdarzenia wyjaś­nia Komis­ari­at Policji V w Krakowie.


Close Menu
Close Panel