Chotomów: Ustalono leśnych śmieciarzy

W lipcu niez­nani spraw­cy wyrzu­cili około 35 metrów sześ­ci­en­nych odpadów budowlanych na teren Lasów Choto­mows­kich. Jak okaza­ło się, spraw­cy nie pozostali anon­i­mowi. Zostali ziden­ty­fikowani przez Straż Leśną, a ter­az…

Reklama

Fot. Urząd Gminy

 

- Dzię­ki pra­cy Straży Leśnej Nadleśnict­wa Jabłon­na spraw­ców udało się ziden­ty­fikować, dzię­ki czemu win­ni usunęli dzikie wysypisko. Obec­nie trwa postępowanie w celu ich ukara­nia. Jest to prze­stro­ga dla innych, że nikt nie jest bezkarny. Gdy zobaczysz kogoś wyrzu­ca­jącego śmieci w lesie — zapisz numer rejes­tra­cyjny samo­chodu i zgłoś sprawę na policję – infor­mu­je Urząd Gminy.

Reklama

źródło: http://wirtualnelegionowo.pl


Close Menu
Close Panel