Matka zasnęła podczas opieki. Chłopiec wyszedł z domu. Trafił do rodziny zastępczej

Polic­jan­ci Ogni­wa – Patrolowo Inter­wen­cyjnego Komendy Powia­towej Policji w Kami­en­nej Górze, po otrzy­manym zgłosze­niu, odnaleźli 6-let­niego chłop­ca bie­ga­jącego po uli­cy bez opie­ki. Chłopczyk mimo pada­jącego deszczu ze śniegiem oraz chło­du bie­gał bez obuwia, nie posi­adał odpowied­niego ubioru i był prze­moc­zony. Dziecko trafiło do szpi­ta­la na obserwację.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Funkcjonar­iusze kami­ennogórskiej Policji około połud­nia 28 listopa­da br. otrzy­mali zgłosze­nie o bie­ga­ją­cym dziecku bez opie­ki na jed­nej z ulic mias­ta. Po przy­by­ciu na miejsce stwierdzili, że chło­piec jest niekom­plet­nie ubrany do ist­nieją­cych warunk­ów pogodowych. Nie posi­adał obuwia, był prze­moc­zony i zzięb­nię­ty. Polic­jan­ci szy­bko ustalili opieku­na prawnego dziec­ka oraz adres jego miejs­ca zamieszka­nia. Wraz z chłopcem udali się do jego mieszka­nia, gdzie zastali zdzi­wioną matkę chłopczy­ka. Kobi­eta była bard­zo zaskoc­zona inter­wencją Policji. Tłu­maczyła, że w trak­cie opie­ki nad jej dzieck­iem zas­nęła.

Reklama

Funkcjonar­iusze prze­brali w mieszka­niu chłop­ca w suchą i ciepłą odzież. Z uwa­gi na to, że chłopczyk prze­by­wał dłuższy czas na zewnątrz i był zmarznię­ty na miejsce wezwali zespół pogo­towia ratunkowego, które prze­trans­portowało go do Powia­towego Cen­trum Zdrowia w Kami­en­nej Górze. Tam został pod­dany badan­iom pedi­atrycznym i pozostał na obserwacji. Obec­nie życiu i zdrow­iu chłop­ca nie zagraża niebez­pieczeńst­wo.

Funkcjonar­iusze sprawdza­ją w jaki sposób i z czy­jej winy doszło do zanied­bań nad 6-latkiem. Decyzją sądu chło­piec został przekazany rodzinie zastępczej.


Close Menu
Close Panel