Na tę informację czekały tysiące kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję

Rada Poli­ty­ki Pieniężnej pod­jęła decyzję odnośnie stóp pro­cen­towych. Od 33 miesię­cy utrzy­mu­ją się na bard­zo niskim poziomie. Kredy­to­bior­cy mogą odetch­nąć z ulgą — stopy pro­cen­towe zosta­ją na obec­nym poziomie, co oznacza, że kredy­ty na razie nie wzros­ną.

Reklama

Pieniądze Fot. Pix­abay

Infor­ma­c­je te nie były zaskocze­niem dla ekon­o­mistów, którzy prog­no­zowali, że taka właśnie będzie decyz­ja RPP.

Ekonomiś­ci jed­nak przyz­na­ją, że obec­ny stan nie będzie trwał wiecznie ze wzglę­du na pod­wyż­ki cen na pol­skim rynku, które mogło­by zahamować tylko pod­wyższe­nie stóp pro­cen­towych.

Reklama

W tych okolicznoś­ci­ach poważ­na dyskus­ja o pod­wyżce stóp wydawała­by się uza­sad­niona, jed­nak oczeku­je­my, że zapewnie­nie utrzy­ma­nia stóp na niezmienionym poziomie do koń­ca 2018 zostanie podtrzy­mane i ewen­tu­al­nie będzie ewolu­ować w przyszłym roku” — oce­nia Prze­mysław Kwiecień, główny ekon­o­mista Domu Mak­ler­skiego XTB, dla por­talu money.pl.

Close Menu
Close Panel