Chciał wywieźć za granicę zabytkowego Rolls-Royce’a wartego 254 tys. złotych

Oby­wa­tel Białorusi próbował wywieźć do Rosji 80-let­niego Rolls-Royce’a wartego pon­ad 254 tys. zł. Zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi na wywóz za granicę auta wartego pon­ad 50 tys. euro i mającego pon­ad 75 lat niezbędne jest spec­jalne poz­wole­nie, którego mężczyz­na nie posi­adał.

Reklama

Fot. Pod­las­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej
Do odprawy granicznej na tere­nie dro­gowego prze­jś­cia granicznego w Kuźni­cy na wyjazd z Pol­s­ki zgłosił się oby­wa­tel Białorusi.

Mężczyz­na na lawe­cie wiózł trzy auta kupi­one w Holandii następu­ją­cych marek: Franklin Air­man typ 12A z 1928 r., Rolls-Royce z 1937 r.  i Jaguar z 1951 r.

Pod­czas prowad­zonych czyn­noś­ci funkcjonar­iusze ustalili, że Rolls-Royce wart pon­ad 254 tys. zł to zabytek, dlat­ego na jego wywóz poza granice Unii Europe­jskiej wyma­gane jest spec­jalne poz­wole­nie wys­taw­ione przez władze Holandii. Kierow­ca, wiedząc o tym, prze­r­o­bił doku­men­ty prze­wozowe i liczył, że uda mu się przekroczyć granicę bez wyma­ganego poz­wole­nia.

Reklama

47-let­ni oby­wa­tel Białorusi za posługi­wanie się prze­r­o­biony­mi doku­men­ta­mi jako aut­en­ty­czny­mi i próbę wywiezienia samo­chodu mar­ki Rolls-Royce bez wyma­ganego poz­wole­nia został zatrzy­many. Przyz­nał się do zarzu­canych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Close Menu
Close Panel