Sejm przegłosował ważne zmiany. Niektórzy dostaną nawet 50 tys. zł emerytury!

Pod­czas, gdy media rozpisy­wały się o Atlasie Kotów Sejm przegłosował kil­ka ważnych pro­jek­tów. Jeden z nich wprowadza znaczące zmi­any w ZUS. Góry lim­it składek został znie­siony.

Reklama

 

Co to oznacza w prak­tyce?

Obec­nie po przekrocze­niu dochodu w wysokoś­ci 120 tys. brut­to, pra­cown­i­cy przes­ta­ją odprowadzać skład­ki. Dzi­ało się tak dlat­ego, że sys­tem emery­tal­ny nie zniósł by wypła­ca­nia wyso­kich emery­tur. Ter­az to się zmieni.

Reklama

Dlat­ego prze­ciw była część posłów, pra­co­daw­cy i związkow­cy. Nowe pra­wo zapewnić ma pokaźny wpływ do budże­tu w wysokoś­ci 5 mld zł. Jak sza­cu­je Gaze­ta Wybor­cza, najbo­gat­si Pola­cy mogli­by dzię­ki zmi­anom otrzymy­wać nawet 50 tys. emery­tu­ry.

Prze­ci­wni­cy mogą prze­jść na samoza­trud­nie­nie i opła­cać stałe skład­ki ZUS. To też ma się zmienić o czym wcześniej mówił już wicepremier Moraw­iec­ki.

Close Menu