Awaria terminali znanej sieci handlowej. Na kontach klientów transakcje, których nie było!

Za sprawą prob­lemów tech­nicznych po stron­ie agen­ta rozliczeniowego, kon­ta bankowe klien­tów Kau­flan­da mogły być obciążone zaku­pa­mi, które tak naprawdę nie miały miejs­ca. Fir­ma eSer­vice, która obsługu­je transakc­je w sklepach zapew­nia, że pieniądze zostały zwró­cone.

Reklama

Fot. Pix­abay

O spraw­ie poin­for­mował ser­wis niebezpiecznik.pl. Awaria nastąpiła 16 listopa­da. Sys­te­my bez­pieczeńst­wa firmy eSer­vice wykryły niepraw­idłowoś­ci.

Płat­noś­ci zostawały błędne rozliczane. W efek­cie bank mógł ścią­gać z kon­ta więk­szą kwotę niż ta, która rzeczy­wiś­cie należała się za zakupy.

Reklama

Fir­ma eSer­vice zawnioskowała do banków osób, których transakc­je zostały błęd­nie rozlic­zone, o anu­lowa­niu tych transakcji. Skutkowało to naty­ch­mi­as­towym zwrotem środ­ków na kon­to. Jed­nocześnie eSer­vice przeprosiła za zaist­ni­ałe zdarze­nie i poin­for­mowała, że dane klien­tów są bez­pieczne, a oni sami nie muszą pode­j­mować już żad­nych dodatkowych kroków.

Close Menu