Dorota R. wyszła za kaucją. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Doro­ta R., znana piosenkar­ka usłysza­ła zarzu­ty. Grozi jej do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Nie przyz­nała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Proku­ra­tor zas­tosował wobec pode­jrzanej poręcze­nie majątkowe w wysokoś­ci 100 tys. zł, dozór pol­i­cyjny i zakaz opuszcza­nia kra­ju.

Reklama

By Remigiusz Józe­fow­icz – Pra­ca włas­na, CC BY-SA 2.5 pl

Dozór pol­i­cyjny oznacza, że Doro­ta R. będzie musi­ała co jak­iś czas sama zgłaszać się na policję.

Reklama

Proku­ra­tor przed­staw­ił Doro­cie R. zarzu­ty nakła­ni­a­nia wspól­nie i w porozu­mie­niu z inny­mi osoba­mi bezpośred­nich wykon­aw­ców, również obję­tych zarzu­ta­mi, do zmusza­nia Emi­la H. do określonego zachowa­nia, poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych (art. 18 § 2 kk w zw z art. 191 § 1 kk) oraz wywiera­nia przy uży­ciu groź­by bezprawnej wpły­wu na Emi­la H. jako świad­ka i oskarży­ciela w postępowa­ni­ach, w których stroną jest Doro­ta R (art. 245 kk). Zarzu­ty doty­czą m.in. zmusza­nia do cofnię­cia wniosków o ści­ganie Doroty R. w postępowa­ni­ach karnych, cofnię­cia pry­wat­nego aktu oskarże­nia prze­ci­wko w/​w, cofnię­cia wniosków o wszczę­cie postępowa­nia egzekucyjnego prze­ci­wko w/​w jako dłużnikowi, zaniecha­nia kon­tyn­uowa­nia wszel­kich innych postępowań, w których stroną  jest Doro­ta R., a także zaniechanie pub­licznych i pry­wat­nych negaty­wnych wypowiedzi na tem­at w/​w.

Z ustaleń śledzt­wa wyni­ka, iż Emil S. zobow­iązał się zapłacić bezpośred­nim wykon­aw­com za popeł­ni­an­ie przestępst­wa 300 tyś zł, przy czym do przekaza­nia kwoty 230 tyś zł doszło.

Doro­ta R. nie przyz­nała się do zarzu­canych jej czynów i złożyła wyjaśnienia, które będą wery­fikowane na dal­szym etapie śledzt­wa. O szczegółach wyjaśnień z uwa­gi na dobro prowad­zonego postępowa­nia na tym etapie Proku­ratu­ra nie infor­mu­je.

Po wyko­na­niu czyn­noś­ci pro­ce­sowych, proku­ra­tor zas­tosował wobec pode­jrzanej środ­ki zapo­b­ie­gaw­cze w postaci dozoru policji połąc­zonego z zakazem kon­tak­towa­nia się z osoba­mi, które w tej spraw­ie posi­ada­ją sta­tus pode­jrzanych oraz z pokrzy­wd­zonym, zakaz opuszczenia kra­ju i poręcze­nie majątkowe w kwocie 100 tyś zł.

W toku przed­miotowego postępowa­nia sta­tus pode­jrzanych posi­a­da obec­nie 9 osób. Osobom tym przed­staw­iono zarzu­ty zmusza­nia do określonego zachowa­nia (art. 191 § 1 kk), nakła­ni­a­nia do popeł­ni­a­nia takich przestępstw (art. 18 § 2 kk w zw z art. 191 § 1 kk), a także bezprawnego wpły­wu na świad­ka (art. 245 kk).

Close Menu