Jedna z największych i najstarszych pizzerii na świecie otwiera się w Polsce

Blisko 5000 restau­racji w 45 kra­jach, ter­az również w Polsce. Amerykańs­ki gigant restau­ra­cyjny postanow­ił otworzyć w naszym kra­ju aż 23 restau­racji w mod­elu franczy­zowym. Papa John’s wyna­jęła też 1600 mkw. powierzch­ni mag­a­zynowo-pro­duk­cyjnej i biurowej na warsza­wskim Okę­ciu.

Reklama

pejotstudio.pl

 

Fir­ma zapowiadała ekspan­sję nie tylko w Polsce, ale także w Kazach­stanie i Kir­gis­tanie.

Reklama

W Stanach Zjed­noc­zonych, gdzie fir­ma ma siedz­ibę, jest trzec­im najwięk­szym dostar­czy­cielem pizzy.

Najpraw­dopodob­niej w Polsce klien­tów nie zabraknie. Jak wyni­ka z rapor­tu Rynek Gas­tro­nom­iczny w Polsce 2016, aż 70 proc.

Close Menu