Uber zaostrza przepisy i wprowadza dodatkową opłatę

Uber wprowadza nowe zmi­any w swo­jej aplikacji. Zmi­any dość istotne, bowiem poza jed­nym udo­god­nie­niem czeka nas zaostrze­nie przepisów i nowa opła­ta związana z cza­sem oczeki­wa­nia kierow­cy.

Reklama

Fot. Pix­abay

Nowoś­cią jest czat z kierow­cą. Poza tele­fonem będziemy ter­az mogli skon­tak­tować się z kierow­cą również za pomocą wygod­nego okien­ka w którym może­my np. napisać gdzie się zna­j­du­je­my.

Poza tym wprowad­zono krót­szy czas na anu­lac­je wezwa­nia kierow­cy. Będzie wynosić ona dwie min­u­ty. Jeżeli anu­lu­je­my rez­erwac­je później, zostanie nal­ic­zona opła­ta w wysokoś­ci 10 zł.

Reklama

Nowoś­cią jest także wprowadze­nie opłaty min­u­towej. Jeżeli klient spóźni się pon­ad dwie min­u­ty, zostanie nal­ic­zona opła­ta min­u­towa wynoszą­ca 25 gr za każdą min­utę.

Close Menu