Streżyńska: “chcemy, by Facebook podlegał polskiemu prawu”

Chce­my, by Face­book podle­gał pol­skiemu prawu i nie mógł sam blokować kont i zamieszczanych tam treś­ci — mówi we wtorek “Gaze­cie Wybor­czej” min­is­ter cyfryza­cji Anna Streżyńs­ka. Doda­je, że po zmi­anach prawnych, to sami użytkown­i­cy mieli­by zgłaszać hejt i fake newsy w internecie.

Reklama

Fot. Pix­abay

Streżyńs­ka potwierdza w roz­mowie z “GW”, że chce, by po now­eliza­cji ustawy o świad­cze­niu usług drogą elek­tron­iczną por­tal społecznoś­ciowy Face­book podle­gał pol­skiemu prawu. “Nie ma ku temu żad­nych prze­ci­wskazań — to zgodne i z prawem pol­skim i między­nar­o­dowym” — przekonu­je sze­fowa resor­tu cyfryza­cji.

Reklama

Przyz­na­je pon­ad­to, że po ewen­tu­al­nych zmi­anach w praw­ie, Face­book nie mógł­by, tak jak to ma miejsce obec­nie, sam blokować pewnych kont i treś­ci, które zamieszcza­ją ich właś­ci­ciele. “To nie będzie nic dzi­wnego, bo jako właś­ci­ciele pro­fili i zarazem użytkown­i­cy glob­al­nych ser­wisów w dużej skali wyko­rzys­tu­je­my media społecznoś­ciowe do kon­tak­tów z inny­mi ludź­mi” — pod­kreśla Streżyńs­ka.

Według niej nowe pra­wo miało­by reg­u­lować też kwest­ie związane z mową nien­aw­iś­ci, przy zapewnie­niu jed­nak prawa do dys­ponowa­nia przez użytkown­i­ka włas­nym pro­filem. “Odd­a­je­my władzę w ręce użytkown­ików, czyli to użytkown­i­cy zgłasza­ją hejt, gdy czu­ją narusze­nie swoich dóbr oso­bistych, bo hejt to częs­to zniesław­ie­nie czy obel­ga, pot­warz” — mówi Streżyńs­ka.

Zgłasza­ją też fake newsy, gdy czu­ją zagroże­nie w spraw­ie otrzymy­wa­nia wiary­god­nych infor­ma­cji” — doda­je. Pytana, kto będzie decy­dował, co jest “fake newsem”, min­is­ter odpowia­da: “klient ma decy­dować o tym, czy czu­je się zagrożony i czy jego interes został narus­zony”.

Doda­je, że kwest­ie prawdzi­woś­ci zamieszczanych infor­ma­cji miał­by rozstrzy­gać sąd. “Sąd, a nie organ państ­wa, bo organy państ­wa mają nat­u­ral­ną ten­dencję do upoli­ty­cz­ni­a­nia się” — zaz­nacza sze­fowa MC.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Close Menu