39 dni w 2018 roku bez handlu. Zobacz, kiedy nie zrobisz zakupów!

Nowa ustawa, która wejdzie w życie z dniem 1 sty­cz­nia 2018 roku, nakazu­je sprzedaw­com zamknąć wszelkie sklepy w dwie niedzielę w miesiącu. Dzi­ałać będą tylko niek­tóre placów­ki hand­lowe np. te położone na tere­nie stacji ben­zynowej (w tym sama stac­ja). Zobacz­cie, w które niedziele (oraz świę­ta) nie zro­bimy zakupów.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Poniżej prezen­tu­je­my dni w których nie zro­bimy zakupów. Są to nie tylko niedziele, ale również dni wolne od pra­cy i świę­ta.

Reklama

STYCZEŃ

 • 1 sty­cz­nia, poniedzi­ałek — Nowy Rok
 • 6 sty­cz­nia, sob­o­ta — Świę­to Trzech Króli
 • 7 sty­cz­nia, niedziela — zakaz hand­lu
 • 21 sty­cz­nia, niedziela — zakaz hand­lu

LUTY

 • 4 lutego, niedziela — zakaz hand­lu
 • 18 lutego, niedziela — zakaz hand­lu

MARZEC

 • 4 mar­ca, niedziela — zakaz hand­lu
 • 18 mar­ca, niedziela — zakaz hand­lu
 • 31 mar­ca, Wiel­ka Sob­o­ta — han­del tylko do godz. 14.00

KWIECIEŃ

 • 1 kwiet­nia, niedziela — Wielka­noc
 • 2 kwiet­nia, poniedzi­ałek — Wielka­noc
 • 15 kwiet­nia, niedziela — zakaz hand­lu
 • 29 kwiet­nia, niedziela — zakaz hand­lu

MAJ

 • 1 maja, wtorek — Świę­to Pra­cy
 • 3 maja, czwartek — Świę­to Kon­sty­tucji 3 Maja
 • 6 maja, niedziela — zakaz hand­lu
 • 20 maja, niedziela — zakaz hand­lu
 • 30 maja — Boże Ciało

CZERWIEC

 • 3 czer­w­ca, niedziela — zakaz hand­lu
 • 17 czer­w­ca, niedziela — zakaz hand­lu

LIPIEC

 • 1 lip­ca, niedziela — zakaz hand­lu
 • 15 lip­ca, niedziela — zakaz hand­lu
 • 29 lip­ca, niedziela — zakaz hand­lu

SIERPIEŃ

 • 5 sierp­nia, niedziela — zakaz hand­lu
 • 15 sierp­nia, śro­da — Świę­to Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Marii Pan­ny
 • 19 sierp­nia, niedziela — zakaz hand­lu

WRZESIEŃ

 • 2 wrześ­nia, niedziela — zakaz hand­lu
 • 16 wrześ­nia, niedziela — zakaz hand­lu
 • 30 wrześ­nia, niedziela — zakaz hand­lu

PAŹDZIERNIK

 • 7 październi­ka, niedziela — zakaz hand­lu
 • 21 październi­ka, niedziela — zakaz hand­lu

LISTOPAD

 • 1 listopa­da, czwartek — Wszys­t­kich Świę­tych
 • 4 listopa­da, niedziela — zakaz hand­lu
 • 11 listopa­da, niedziela — Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci
 • 18 listopa­da, niedziela — zakaz hand­lu

GRUDZIEŃ

 • 2 grud­nia, niedziela — zakaz hand­lu
 • 16 grud­nia, niedziela — zakaz hand­lu
 • 24 grud­nia, poniedzi­ałek — Wig­ilia — han­del tylko do godz. 14.00
 • 25 grud­nia, wtorek — Boże Nar­o­dze­nie
 • 26 grud­nia, śro­da — Boże Nar­o­dze­nie
 • 30 grud­nia, niedziela — zakaz hand­lu
Close Menu
Close Panel