Ewakuacja budynku Rady Europejskiej. “Zatrucie nieznanym gazem”

  • Świat

W budynku Rady Europe­jskiej zarząd­zono ewakuację po tym, jak kilka­naś­cie osób zatruło się niez­nanym gazem. Służ­by pra­sowe poin­for­mowały, że raczej nie jest to atak ter­ro­rysty­czny.

Reklama

By Adri­an Grycuk — Pra­ca włas­na, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36085678

Służ­by są już na miejs­cu i przeszuku­ją budynek Europa i sprawdza­ją sys­tem wenty­lacji.

Reklama

Chci­ałbym pod­kreślić, że według nas nie jest to gaz, który dostał się do budynku z zewnątrz. Praw­dopodob­nie sprawa doty­czy sys­te­mu insta­lacji ściekowej. Postępowanie w tej spraw­ie trwa. Obec­nie nic nie wskazu­je, żeby mógł to być atak ter­ro­rysty­czny” — powiedzi­ał PAP przed­staw­iciel służb pra­sowych.


Close Menu
Close Panel