Donald Trump ustanowił dzień pamięci na cześć znanego Polaka

Bohater walk o wol­ność nar­o­du amerykańskiego i pol­skiego, dowód­ca i marsza­łek kon­fed­er­acji barskiej, a także bohater wojny o niepodległość USA. Kaz­imierz Pułas­ki po raz kole­jny ma swój dzień w his­torii Stanów Zjed­noc­zonych.

Reklama

Fot. Dom­e­na Pub­licz­na

 

Prezy­dent USA Don­ald Trump ogłosił, że 11 październi­ka będzie Dniem Pamię­ci o Gen­erale Kaz­imierzu Pułaskim. Zachę­cił przy tym wszys­t­kich Amerykanów, by z tej okazji upamięt­nili tych, którzy przy­czynili się do roz­wo­ju USA. Trady­c­ja ogłasza­nia tego dnia co roku dniem Pułask­iego została zapoc­zątkowana 1929 roku przez Sen­at.

Reklama

Pułas­ki urodz­ił się w pobliżu Nowego Światu 53 (niedaleko Wareck­iej) stał niegdyś dworek Pułas­kich. Była to szlachec­ka rodz­i­na her­bu Śle­powron.

Pułas­ki zbroił odd­zi­ały na Podolu i Wołyniu. 1769 roku przez dwa tygod­nie utrzymy­wał warown­ię klasz­toru w Berdy­c­zowie przed ataka­mi Ros­jan. Wypuszc­zono go po tym, jak obiecał opuś­cić kon­fed­er­ację. Wkrótce potem dołączył do niej jed­nak i razem z Józe­fem Pułaskim wal­czył w bitwie pod Orze­chowem. Uczest­niczył tez w obronie Okopów Świętej Trój­cy, a także poszedł na rajd na Pod­lasie i Litwę, gdzie pod Łomaza­mi poległ jego brat Fran­ciszek.

Ule­ga­jąc wpły­wom otoczenia zor­ga­ni­zował por­wanie Stanisława Augus­ta Poni­a­towskiego za co miał zostać stra­cony. Uciekł więc do USA, gdzie ponown­ie stał się bohaterem.

W armii Jerzego Waszyn­g­tona wal­czył o niepodległość USA, gdzie zajął rangę gen­er­ała bry­gady. Zginął w następst­wie ran odnie­siony w cza­sie oblęże­nia Savan­nah.

W USA Pułas­ki czc­zony jest, jako bohater nar­o­dowy. Uważany jest za twór­cę kawa­lerii w USA.

Close Menu
Close Panel