Przerażające odkrycie! Masowa mogiła ujawniona podczas budowy drogi. Leży tam 3000 osób

  • Polska

W trak­cie robót budowlanych przy rozbu­dowie dro­gi kra­jowej nr 8 na odcinku w. Paszków – Przeszko­da do para­metrów dro­gi ekspre­sowej nadzór arche­o­log­iczny odkrył szcząt­ki ludzkie na pos­esji koś­cioła pw. Św. Kle­men­sa w Nadarzynie. Wezwany został Mazowiec­ki Wojew­ódz­ki Kon­ser­wa­tor Zabytków, który to nakazał inwest­orowi  — GDD­KiA O/​Warszawa przeprowadze­nie w tym miejs­cu arche­o­log­icznych badań wykopaliskowych z ekshu­macją oraz pochówek znalezionych szczątków.

Reklama

Bada­nia

W okre­sie od 18.07.2017 do 5.09.2017,  na obszarze ok. 20 arów, wykony­wane były bada­nia, które zle­cił i sfi­nan­sował Odd­zi­ał w Warsza­w­ie GDD­KiA.

Reklama

Bada­nia terenowe prowad­zono pod nad­zorem Mazowieck­iego Wojew­ódzkiego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków, Nar­o­dowego Insty­tu­tu Dziedz­ict­wa i Inwest­o­ra.

W ich trak­cie odkry­to, ekshu­mowano i zabez­piec­zono szcząt­ki ok. 3000 osób. Wstęp­nie sza­cu­je się, ze badany frag­ment cmen­tarza przykoś­ciel­nego funkcjonował w od XVII do początku XIX. Szcząt­ki ludzkie (szkiele­ty, koś­ci, frag­men­ty koś­ci) zna­j­dowane były poje­dynczych grobach jak również skupiskach bezład­nie złożonych koś­ci. W związku z kilko­ma faza­mi użytkowa­nia wiele grobów było wkopy­wanych we wcześniejsze.

Odhu­mu­sowanie terenu prowad­zono ręcznie. Eksplo­rac­ja grobów oraz ekshu­mac­ja szczątków ludz­kich były prowad­zone przy stałej obec­noś­ci   arche­ologów i antropologów. Zgod­nie z zasada­mi wykony­wano na bieżą­co doku­men­tac­je rysunkową i fotograficzną oraz opisową badanych obiek­tów i zabytków. Wydobyte szcząt­ki ludzkie po oczyszcze­niu i zbada­niu były układane w spec­jal­nie przy­go­towanych skrzy­ni­ach i prze­chowywane w chłod­ni miejs­cowego zakładu pogrze­bowego.

Pod­czas badań znaleziono  liczne ele­men­ty wyposaże­nia grobowego. Między inny­mi kilka­dziesiąt mon­et, kora­li­ki z naszyjników i kolii, obrączkę, klucz, frag­men­ty tkanin obi­ciowych z tru­mien, dewocjon­a­lia w postaci meda­lików z wiz­erunk­iem Mat­ki Boskiej a także kil­ka, bard­zo ciekawych niewiel­kich portretów tru­mi­en­nych na blasze.

Pochówek

Wszys­tkie szcząt­ki ludzkie, dzię­ki przy­chyl­noś­ci pro­boszcza parafii pw. Św. Kle­men­sa, księdza kanon­i­ka Andrze­ja Wiec­zor­ka, zostały prze­nie­sione i pochowane po nabożeńst­wie żałob­nym w kapl­i­cy na cmen­tarzu parafi­al­nym w Nadarzynie w dniu 22.09.2017. W niedzielę 24.09.2017 została odpraw­iona Msza Św. w intencji pochowanych osób.

Opra­cow­anie naukowe

Po zakończe­niu badań terenowych ich wykon­aw­ca przys­tąpił do pra­cy nad opra­cow­aniem naukowym badań, szczątków ludz­kich i zabytków przy udziale arche­ologów, antropologów i his­to­ryków.


Close Menu
Close Panel