Łowcy cieni” wytropili go w Belgii. Ukrywał się dwa lata

Poszuki­wanego Europe­jskim Nakazem Aresz­towa­nia Daw­i­da S. ps. “Kopernik” zatrzy­mali funkcjonar­iusze z Bel­gii, dzię­ki szczegółowym infor­ma­cjom przekazanym przez „łow­ców cieni” z CBŚP. 36-let­ni mężczyz­na był poszuki­wany przez biało­s­tocką proku­raturę od około dwóch lat, ponieważ jest pode­jrze­wany o kierowanie zor­ga­ni­zowaną grupą przestępczą. Aby uniknąć zatrzy­ma­nia zer­wał kon­takt z rodz­iną, zmieni­ał miejsce zamieszka­nia i uży­wał fałszy­wego doku­men­tu tożsamoś­ci.

Reklama

Fot. CBŚP

Polic­jan­ci szukali Daw­i­da S. od około dwóch lat. Najpierw na pod­staw­ie Lis­tu Gończego wys­taw­ionego przez Proku­raturę Rejonową w Białym­stoku, a następ­nie na pod­staw­ie Europe­jskiego Nakazu Aresz­towa­nia, wys­taw­ionego przez Sąd Okrę­gowy w Białym­stoku na wniosek Proku­ratu­ry Okrę­gowej w Białym­stoku.

Reklama

Mężczyz­na był ści­gany za kierowanie zor­ga­ni­zowaną grupą przestępczą, a także za paserst­wa. Na tym jego przestępcza dzi­ałal­ność praw­dopodob­nie nie kończyła się, ponieważ jest także pode­jrze­wany o wyłudzenia odszkodowań poprzez aranżowanie stłuczek i kolizji komu­nika­cyjnych.

Z ustaleń śled­czych wyni­ka, że mężczyz­na może być zamieszany w zeszłoroczną sprawę, do której białos­toc­cy polic­jan­ci CBŚP zatrzy­mali dwie oso­by, jed­ną za han­del kradziony­mi częś­ci­a­mi pojazdów, a drugą za demon­towanie skradzionych samo­chodów. Obaj zatrzy­mani usłyszeli również zarzu­ty udzi­ału w zor­ga­ni­zowanej grupie przestępczej. Daw­id S. ps. „Kopernik” już wtedy praw­dopodob­nie wyjechał z Pol­s­ki i ukry­wał się przed organa­mi ści­ga­nia. Niezwyk­le trud­no było go namierzyć, ponieważ jak się później okaza­ło zmieni­ał miejs­ca zamieszka­nia, numery tele­fonów, nie kon­tak­tował się z bliski­mi, a nawet uży­wał fałszy­wych doku­men­tów na nie swo­je nazwisko.

Do poszuki­wań włączyli się także funkcjonar­iusze z Zarzą­du III Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji, tzw. „łow­cy cieni”. Ci polic­jan­ci ustalili, że poszuki­wany prze­by­wa w Bel­gii, dlat­ego też naw­iąza­li współpracę z tamte­jszy­mi organa­mi ści­ga­nia za pośred­nictwem sieci ENFAST. „Łow­cy cieni” przekaza­li pre­cyzyjne infor­ma­c­je na tem­at miejs­ca prze­by­wa­nia ści­ganego, w efek­cie czego bel­gi­js­cy polic­jan­ci zatrzy­mali Daw­i­da S. ps. „Kopernik”. Mężczyz­na chcąc uniknąć zatrzy­ma­nia, okazał fałszy­we doku­men­ty tożsamoś­ci na nie swo­je dane osobowe.

36-latek w najbliższym cza­sie zostanie prze­trans­portowany do Pol­s­ki, a następ­nie doprowad­zony do Proku­ratu­ry Okrę­gowej w Białym­stoku, gdzie usłyszy kole­jne zarzu­ty.

Close Menu
Close Panel