Policjanci uratowali 15-latkę, która usiłowała popełnić samobójstwo

Szy­b­ka reakc­ja polic­jan­tów przy­czyniła się do odnalezienia zagin­ionej nas­to­lat­ki, która chci­ała targnąć na swo­je życie. Dziew­czy­na trafiła pod opiekę lekarzy.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Kil­ka dni temu, do dyżurnego krakowskiej policji zadz­wonił młody mieszkaniec Kielc i zgłosił, że pozostaw­ione przez jego dziew­czynę infor­ma­c­je, wskazu­ją na to, że 15-lat­ka prze­by­wa na tere­nie Krakowa i może targnąć się na swo­je życie. Funkcjonar­iusze bezz­włocznie zaczęli usta­lać, gdzie 15-lat­ka się zna­j­du­je. Na pod­staw­ie logowa­nia tele­fonu dziew­czyny, okaza­ło się, że prze­by­wa ona w rejonie Wisły. Polic­jan­ci rozpoczęli sprawdzenia. Intu­ic­ja mundurowych nie zaw­iodła ich – nad brzegiem rze­ki, w pobliżu Smo­ka Wawel­skiego zauważyli młodą kobi­etę. Dziew­czy­na patrzyła w lus­tro wody. Polic­jan­ci pod­biegli do niej. Była to poszuki­wana mieszkan­ka Kielc. Z uwa­gi na zły stan psy­chiczny dziew­czyny została zabrana do jed­nego z krakows­kich szpi­tali na bada­nia.

Reklama

 

 


Close Menu
Close Panel