Ostróda: Chciał uniknąć zderzenia z autem i potrącił pieszą [WIDEO]

  • Polska

Ostródz­cy polic­jan­ci inter­we­niowali w spraw­ie potrące­nia 40-let­niej kobi­ety przez kierow­cę osobowego mer­cedesa. Na szczęś­cie skończyło się tylko na ogól­nych potłuczeni­ach. Za rażące narusze­nie przepisów w bez­pieczeńst­wie ruchu dro­gowego polic­jan­ci zatrzy­mali kierow­cy pra­wo jazdy.

Reklama

Wczo­raj (12.10.2017) przed godz. 10:00 dyżurny ostródzkiej komendy policji został powiadomiony o zdarze­niu, do którego doszło na ul. Słowack­iego w okol­i­cy dwor­ca.

Polic­jan­ci, którzy przy­jechali we wskazane miejsce ustalili, że kieru­ją­cy mer­cedesem nie dos­tosował pręd­koś­ci do warunk­ów dro­gowych w jakich się znalazł. Nie zdążył wyhamować przed poprzedza­ją­cym go autem, które zaczęło skrę­cać w lewo. Aby uniknąć zderzenia z tym samo­cho­dem, kieru­ją­cy mer­cedesem zjechał na lewy pas jezd­ni, stracił panowanie nad pojaz­dem i wjechał na chod­nik. Efek­tem tego było potrące­nie idącej tym chod­nikiem pieszej. Pokrzy­wd­zona 40-let­nia mieszkan­ka mias­ta z obraże­ni­a­mi ciała została przewieziona do szpi­ta­la. Na szczęś­cie skończyło się tylko na ogól­nych potłuczeni­ach.

Reklama

Mundurowi będą­cy na miejs­cu zdarzenia, za rażące narusze­nie przepisów w bez­pieczeńst­wie w ruchu dro­gowym, zatrzy­mali 42-latkowi pra­wo jazdy. Wkrótce jego sprawą zajmie się sąd.

Po raz kole­jny polic­jan­ci apelu­ją o rozważną i bez­pieczną jazdę. Przy­pom­i­na­ją również, że obec­ne warun­ki atmos­fer­yczne są bard­zo zmi­en­nie, co powin­no zmusić użytkown­ików dróg do zachowa­nia więk­szego bez­pieczeńst­wa, zdję­cia nogi z gazu i włączenia myśle­nia.


Close Menu
Close Panel