Morawiecki: zakaz handlu w niedzielę to zmiana społeczna

Zakaz hand­lu w niedziele jest bardziej zmi­aną społeczną niż gospo­dar­czą — powiedzi­ał w czwartek wicepremier, min­is­ter roz­wo­ju i finan­sów Mateusz Moraw­iec­ki. Dodał, że obciąże­nia dla gospo­dar­ki związane z zakazem mogą być niewielkie.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Wicepremier zapy­tany o wpływ na gospo­darkę wprowadzenia w życie ustawy doty­czącej zakazu hand­lu w niedziele powiedzi­ał, że „obciąże­nia dla gospo­dar­ki mogą być bard­zo niewielkie w rozu­mie­niu jakiegoś ubytku (…). Tutaj te obliczenia oscy­lu­ją od zera wpły­wu na gospo­darkę do minus 0,3”. Dodał, że o fak­ty­cznym wpły­wie tej ustawy na gospo­darkę „przekon­amy się pewnie po wdroże­niu”.

Reklama

Dyskus­ja w par­la­men­cie będzie ter­az trwała i również na forum społeczno-gospo­dar­czym ona trwa od jakiegoś cza­su” — przy­pom­ni­ał Moraw­iec­ki. “Myślę, że to w najbliższym cza­sie będzie wypra­cow­ane” — wskazał.
„Jesteśmy otwar­ci na pos­tu­laty, ale oczy­wiś­cie tutaj jest sprzeczność interesów, zwłaszcza wielkopowierzch­niowych sklepów, i świa­ta pra­cown­iczego” — zauważył wicepremier.

Ustawa, która ma dziesiąt­ki czy set­ki wyjątków, to może nie jest najlep­sze rozwiązanie” — mówił. Dlat­ego — jak tłu­maczył – „będziemy starali się (…), żeby była to zasad­nic­zo prost­sza reg­u­lac­ja”.

Zdaniem wicepremiera wprowadze­nie zakazu hand­lu w niedziele to “raczej jakaś zmi­ana społecz­na bardziej niż gospo­dar­cza”.

Pro­jekt autorstwa Komite­tu Inic­jaty­wy Usta­wodaw­czej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ “Sol­i­darność”, zakła­da ogranicze­nie hand­lu w niedziele w więk­szoś­ci placówek hand­lowych, z pewny­mi odstępst­wa­mi. Miały­by one doty­czyć m.in. niedziel przedświątecznych, a także np. stacji ben­zynowych (z pewny­mi obostrzeni­a­mi), sklepików z pamiątka­mi.

Prze­wod­niczą­cy pod­komisji ds. rynku pra­cy, która zaj­mu­je się pro­jek­tem Janusz Śni­adek, poin­for­mował we wrześniu, że złoży do pro­jek­tu ustawy poprawkę. Jak wyjaśnił, wprowadzi ona zakaz hand­lu w drugą i czwartą niedziele każdego miesią­ca.

Moraw­iec­ki ocenił wów­czas, że ta poprawka to „dobry kom­pro­mis”. “Optu­ją­cym za tym, by wszys­tkie niedziele były wolne zdarza­ją się dni, gdy kupu­ją coś w niedzielę, a przed­siębior­cy, którzy chcą, by wszys­tkie niedziele były pracu­jące, chy­ba nie pracu­ją we wszys­tkie niedziele” — mówił wtedy wicepremier. „Patrząc przez pryz­mat oso­bistych doświad­czeń myślę, że szukanie kom­pro­misu jest tutaj właś­ci­we” — dodał.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP


Close Menu
Close Panel