Duża ustawa reprywatyzacyjna. Rok na złożenie roszczeń, wypłata w ramach możliwości państwa

  • Polska

Rok na złoże­nie roszczeń i wypła­ta rekom­pen­sat w ramach możli­woś­ci państ­wa, a także m.in. brak możli­woś­ci zwro­tu kamienic z loka­tora­mi, to pro­ponowane przez resort spraw­iedli­woś­ci zapisy ustawy repry­watyza­cyjnej — poin­for­mował wicem­i­nis­ter spraw­iedli­woś­ci Patryk Jaki.

Reklama

By Adri­an Grycuk — Pra­ca włas­na, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36321581

 

Jaki zapowiedzi­ał, że w ciągu najbliższych dni tekst trafi do uzgod­nień międzyre­sor­towych, a potem społecznych, m.in. w społecznej komisji, która uczest­niczy w posiedzeni­ach komisji repry­watyza­cyjnej. Pro­jekt ma wejść na szy­bką ścieżkę leg­is­la­cyjną w rządzie i par­la­men­cie.

Reklama

Wyjaśnił, że wypła­ta roszczeń — w myśl opra­cowywanej ustawy — była­by zag­waran­towana, ale w ramach możli­woś­ci finan­sowych państ­wa, roz­ciąg­nię­ta w cza­sie. Po roku składa­nia wniosków określona była­by — wyjaśnił pula na roszczenia, i w ramach możli­woś­ci budże­tu, nie w pier­wszej kole­jnoś­ci, np. nie przed świad­czeni­a­mi z pro­gra­mu “500 plus” sukcesy­wnie wypła­cana.

Wśród pro­ponowanych przez resort rozwiązań jest też lik­widac­ja Dekre­tu Bieruta — z mocy ustawy nie będzie on już dalej obow­iązy­wał. Pro­jekt, jako zasadę przyj­mu­je postanowienia ind­em­niza­cyjne. Jak wyjaś­ni­ał Jaki jeśli państ­wo już raz zapłaciło za daną nieru­chomość, nie będzie tego robiło powtórnie. Pro­jek­towana ustawa zwiera też zakaz ustanaw­ia­nia kura­torów, a jako uprawnione do roszczeń uzna­je tylko oso­by z pier­wszej linii pokrewieńst­wa i małżonków — wyliczał.

Podał, że w resor­towym pro­jek­cie są też zapisy uniemożli­wia­jące zwro­tu nieru­chomoś­ci na oso­by zmarłe i reak­ty­wowane spół­ki. “Będzie też bezwzględ­ny zakaz zwro­tu kamienic wraz z loka­tora­mi” — pod­kreślił.

Podał, że ustawa miała­by też zaw­ier­ać możli­wość wznowienia spraw w przy­pad­kach, gdzie doszło do naruszenia prawa; pra­wo do rekom­pen­saty daje pra­wow­itym właś­ci­cielom nawet jeśli nie speł­ni­a­ją oni warunk­ów for­mal­nych. Resort chce też, żeby po roku, w którym składane były­by wnios­ki, zamknąć sprawę roszczeń. Wszys­tkie niezgłos­zone nieru­chomoś­ci — z mocy ustawy — przeszły­by na włas­ność Skar­bu Państ­wa.

Ustawa ma zaw­ier­ać przepisy, co do spraw nierozstrzyg­nię­tych i trwa­ją­cych w momen­cie wejś­cia nowych przepisów w życie — miał­by one zostać umarzane, a potem wszczęte i rozstrzyg­nięte wyłącznie w myśl nowych przepisów.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP


Close Menu
Close Panel