Rosjanin Dmitryi K. wydalony z Polski na wniosek ABW

  • Polska

Na wniosek Agencji Bez­pieczeńst­wa Wewnętrznego został wydalony z Pol­s­ki Dmit­ryi K., naukowiec i przed­staw­iciel Rosyjskiego Insty­tu­tu Badań Strate­gicznych w Moskwie — dowiedzi­ała się PAP. Według ABW prowadz­ił on dzi­ałal­ność wymier­zoną w pol­skie interesy.

Reklama

Fot. wikipedia

Rzecznik pra­sowy min­is­tra koor­dy­na­to­ra służb spec­jal­nych Stanisław Żaryn podał, że mężczyz­na został wydalony z Pol­s­ki w środę 11 październi­ka. “Z ustaleń ABW wyni­ka, że mężczyz­na prowadz­ił dzi­ałal­ność wymier­zoną w pol­skie interesy, inicjował ele­men­ty wojny hybry­dowej prze­ci­wko Polsce a także utrzymy­wał kon­tak­ty z rosyjski­mi służba­mi spec­jal­ny­mi” — powiedzi­ał PAP Żaryn. Mate­ri­ały zgro­mad­zone przez ABW wskazy­wały, że prze­by­wanie Ros­jan­i­na w Polsce rodzi ryzyko dla naszego bez­pieczeńst­wa nar­o­dowego.

Dzi­ałal­ność K. na rzecz wro­giego państ­wa nie mogła być tolerowana i szef ABW wniósł o wydale­nie K. z Pol­s­ki” — powiedzi­ał PAP rzecznik. “Ros­jani­nowi cofnię­to zgodę na pobyt w RP i wydalono go z kra­ju” — dodał.

Reklama

Żaryn wyjaśnił, że K. dzi­ała­jąc ofic­jal­nie jako naukowiec i badacz Rosyjskiego Insty­tu­tu Badań Strate­gicznych w Moskwie, naw­iązy­wał kon­tak­ty w środowiskach naukowych m.in. his­to­ryków i dzi­en­nikarzy. Zna­j­dował oso­by o pro­rosyjs­kich poglą­dach i wcią­gał ich do współpra­cy. Żaryn podał, że ofer­ował współpracę z rosyjski­mi uczel­ni­a­mi, pub­likac­je i wyjazdy naukowe, finan­sowane przez stronę rosyjską.

Grupę współpracu­ją­cych z nim osób instruował, co mówić, by prezen­tować pro­rosyjs­ki punkt widzenia” — zaz­naczył rzecznik. Jak dodał, tak stwor­zoną sieć kon­tak­tów, Dmit­ryi K. wyko­rzysty­wał do szerzenia pro­pa­gandy pro­rosyjskiej.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP


Close Menu
Close Panel