Chciał powiesić się w kabinie samochodu ciężarowego

Świd­nic­cy polic­jan­ci ura­towali mężczyznę, który próbował ode­brać sobie życie wiesza­jąc się w kabinie samo­chodu ciężarowego. Funkcjonar­iusze po przy­by­ciu na miejsce inter­wencji przeprowadzili sprawną akcję rean­i­ma­cyjną. Mężczyz­na trafił do szpi­ta­la.

Reklama

Fot. Pix­abay

10 październi­ka br. funkcjonar­iusze Ogni­wa Patrolowo — Inter­wen­cyjnego Komendy Powia­towej Policji w Świd­ni­cy zostali skierowani na inter­wencję w związku ze zgłosze­niem o nietrzeźwym kieru­ją­cym, który przy­jechał samo­cho­dem ciężarowym na teren jed­nej ze świd­nic­kich firm.

Na miejs­cu polic­jan­ci z zami­arem sprawdzenia stanu trzeź­woś­ci kierow­cy udali się do ustalonego samo­chodu ciężarowego, gdzie w kabinie pojaz­du znaleźli mężczyznę z pętlą na szyi. W celu ratowa­nia życia kierow­cy funkcjonar­iusze wybili szy­bę w drzwiach kabiny i odcięli wiszącego już 42 -lat­ka. W związku z brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne i brakiem odd­echu przys­tąpili do rean­i­macji, którą prowadzili nieprz­er­wanie do przy­jaz­du pogo­towia ratunkowego. Mężczyźnie, mieszkań­cowi Wrocław­ia, udało się przy­wró­cić funkc­je życiowe i przewieziony został do szpi­ta­la.

Reklama

Dzię­ki szy­bkiej akcji polic­jan­tów oraz sprawnie przeprowad­zonym przez nich czyn­noś­ciom rean­i­ma­cyjnym, ura­towano ludzkie życie.


Close Menu
Close Panel