Globalna awaria Facebooka i Instagrama. Nie można dodawać postów

  • Polska

Prob­le­my z Face­book­iem i insta­gramem mają set­ki tysię­cy użytkown­ików na całym świecie. Ofic­jal­nie Face­book Jeszcze nie potwierdz­ił awarii.

Reklama

Fot. Pix­abay

Prob­le­my pojaw­ia­ją się zarówno na kom­put­er­ach oso­bistych jak i smart­fonach.

Na tych pier­wszych Face­book wyświ­et­la białą stronę, na drugich co praw­da widać opub­likowane treś­ci ale nie zacią­ga­ją się już nowe.

Reklama

Więk­szość admin­is­tra­torów ma prob­lem z pub­likowaniem nowych postów. Takie same prob­le­my pojaw­ia­ją się przy pró­bie opub­likowa­nia czegoś na swo­jej włas­nej osi cza­su.

Ofic­jal­nie Face­book Jeszcze nie potwierdz­ił awarii nie wiado­mo też co jest jej przy­czyną. Speku­lac­je mówią o ataku hak­er­skim ale nic nie jest pewne.

Najwięk­sze prob­le­my mają użytkown­i­cy w Stanach Zjed­noc­zonych Wielkiej Bry­tanii Francji, Niem­czech i Japonii, ale Pol­s­ka też odczuwa skut­ki awarii.


Close Menu
Close Panel