Awaria infrastruktury. Tramwaje stoją na pl. Zawiszy

  • Polska

Nastąpiła duża awaria infra­struk­tu­ry tramwa­jowej tramwa­je lini 1, 7, 9, 11, 22, 24, 25 zostały skierowane na objazdy.

Reklama

Fot. Andrzej Żółw

 

ZTM infor­mu­je, że w związku z zablokowanym prze­jaz­dem w rejonie Pl. Zaw­iszy wys­tępu­ją utrud­nienia w kur­sowa­niu linii 1, 7, 9, 11, 22, 24, 25.
Tramwa­je zostały skierowane w obu kierunk­ach:
Linia 1 kierunek Banacha:
Okopowa — Al. Sol­i­darnoś­ci — Wol­s­ka — Cm. Wol­s­ki
Linia 11:
Al. Sol­i­darnoś­ci — Al. Jana Pawła II — Chału­bińskiego — Nowowiejs­ka — Fil­trowa
Linia 22:
Okopowa — Al. Sol­i­darnoś­ci — Tar­gowa — Gro­chows­ka
Linia 24:
Al. Sol­i­darnoś­ci — Tar­gowa — Al. Zie­le­niec­ka
Tramwa­je linii 7, 9, 25 jadące w kierunku Pl. Zaw­iszy zawracane są na Pl. Starynkiewicza
Tramwa­je linii 7, 9, 25 jadące w kierunku Pra­gi zawracane są na Pl. Naru­tow­icza.
Uru­chomiona została zastępcza linia auto­bu­sowa Z kur­su­ją­ca na trasie:
Esperan­to — Okopowa — Towarowa — Pl. Zaw­iszy

Reklama


Close Menu
Close Panel