Cudem uniknął śmierci. Bezmyślnie wyprzedzał na krajowej „szesnastce” – [WIDEO]

Olsz­tyńs­cy polic­jan­ci inter­we­niowali wobec kierow­cy osobowego volk­swa­ge­na, który na kra­jowej „szes­nastce” w okol­i­cy miejs­cowoś­ci Bar­czewo, bezmyśl­nie wyprzedz­ił na pod­wójnej linii ciągłej inny pojazd. 26-latek cud­em uniknął śmier­ci. Polic­jan­ci za wyjątkowo niebez­pieczny manewr zatrzy­mali kierow­cy pra­wo jazdy oraz skierowali sprawę do sądu.

Reklama

Wczo­raj około godziny 12.00 funkcjonar­iusze Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego z Komendy Miejskiej Policji w Olsz­tynie pod­czas patrolowa­nia kra­jowej „szes­nast­ki” zatrzy­mali kierow­cę volk­swa­ge­na, który bezmyśl­nie wyprzedz­ił na pod­wójnej ciągłej pojazd jadą­cy w kierunku Biskup­ca. Mężczyz­na tym manewrem stworzył bezpośred­nie zagroże­nie dla bez­pieczeńst­wa innych uczest­ników ruchu dro­gowego, a sam cud­em uniknął śmier­ci.

Niebez­pieczny manewr został zare­je­strowany przez wide­o­re­jes­tra­tor, w który był wyposażony pol­i­cyjny radiowóz. Jak się okaza­ło, spraw­cą  wykroczenia był 26-let­ni mieszkaniec Olec­ka, swo­je zachowanie tłu­maczył poś­piechem.

Reklama

Za tak rażące naraże­nie innych uczest­ników ruchu dro­gowego na niebez­pieczeńst­wo polic­jan­ci zatrzy­mali mężczyźnie pra­wo jazdy. Nie ukar­ali kieru­jącego man­datem lecz postanow­ili skierować wniosek do sądu, który biorąc pod uwagę wyjątkowo niebez­pieczne zachowanie kieru­jącego na drodze może zas­tosować dotk­li­wszą karę niż przewidu­je tary­fika­tor. Polic­jan­ci zatrzy­mali również dowód rejes­tra­cyjny, z uwa­gi na  pękniętą przed­nią szy­bę w samo­chodzie.

Polic­jan­ci apelu­ją o przestrze­ganie przepisów ruchu dro­gowego, a także o rozsądek i zachowanie szczegól­nej ostrożnoś­ci na drodze.

Close Menu
Close Panel