Tragedia była o krok – policjanci ruszyli na pomoc

Dyżurny Komendy Powia­towej w Świebodzinie ode­brał tele­fon od kobi­ety, która oświad­czyła, że chce ode­brać sobie życie. Pod­komis­arz Paweł Radziewicz dyskret­nie skierował na miejsce patrol oraz umiejęt­nie poprowadz­ił roz­mowę z kobi­etą, zysku­jąc jed­nocześnie czas potrzeb­ny na dotar­cie dla polic­jan­tów. Mundurowi po dotar­ciu na miejsce przekon­ali kobi­etę, by poz­woliła sobie pomóc. Wspólne dzi­ała­nia dyżurnego i dziel­ni­cowych poz­woliły ura­tować życie.

Reklama

We wtorkowe popołud­nie na tele­fon alar­mowy Komendy Powia­towej Policji w Świebodzinie dodz­woniła się kobi­eta. W jej głosie sły­chać było des­per­ację i zden­er­wowanie – powiedzi­ała do słuchaw­ki, że chce ode­brać sobie życie. Pełnią­cy tego dnia dyżur pod­komis­arz Paweł Radziewicz umiejęt­nie podtrzymy­wał roz­mowę z mieszkanką powiatu świebodz­ińskiego, w trak­cie której uzyskał infor­ma­c­je, gdzie ta aktu­al­nie prze­by­wa. Jed­nocześnie dyskret­nie przekazał zastępu­jącej go st. asp. Katarzynie Wrocławskiej aby pil­nie skierowała na miejsce patrol. W trak­cie dal­szej roz­mowy odwracał uwagę kobi­ety i prowadz­ił roz­mowę w taki sposób by dać niezbęd­ny czas na dotar­cie skierowanym do niej polic­jan­tom.

Reklama

Patrol dziel­ni­cowych, który jako pier­wszy dotarł na miejsce w mieszka­niu zas­tał roztrzę­sioną kobi­etę. St. asp. Piotr Karol­czuk oraz sierż. sztab. Maciej Szczy­giel­s­ki przekon­ali kobi­etę by odd­ała im nóż oraz odwiedli ją od zro­bi­enia sobie krzy­wdy. Kobi­eta miała na ręce rany cięte, a w jed­nym z pomieszczeń, zaw­ies­zony sznur i zaw­iązaną pętle. Des­per­at­ka była pod wpły­wem alko­holu i jak przyz­nała, przy­czyną jej zachowa­nia były prob­le­my oso­biste. Polic­jan­ci wezwali na miejsce ratown­ików medy­cznych, a następ­nie udzielili im asysty esko­r­tu­jąc kobi­etę do spec­jal­isty­cznego szpi­ta­la. Dzię­ki sko­or­dynowane­mu dzi­ała­niu zespołu dyżurnych oraz dziel­ni­cowych udało się uniknąć tragedii.


Close Menu
Close Panel