Uwierzyła oszustom i wyrzuciła przez okno 70 tysięcy złotych

Mimo dzi­ałań prowad­zonych przez Policję kole­j­na oso­ba uwierzyła oszus­tom i straciła oszczęd­noś­ci swo­jego życia. 82-let­nia gdańszczan­ka wykonu­jąc polece­nia fałszy­wego polic­jan­ta wyrzu­ciła przez okno ok. 70 tys. zł. Pamię­ta­jmy, Polic­ja NIGDY tele­fon­icznie nie infor­mu­je o prowad­zonych przez siebie sprawach, NIGDY nie prosi o przekazanie pieniędzy niez­nanej oso­bie i NIGDY też nie prosi o zaan­gażowanie naszych pieniędzy do jakiejkol­wiek akcji!

Reklama

Fot. pix­abay

Mimo dzi­ałań prowad­zonych przez Policję nadal pojaw­ia­ją się kole­jni oszuś­ci, którzy wzbo­ga­ca­ją się wyko­rzys­tu­jąc dobroć i łat­wowier­ność osób starszych. Tak było i wczo­raj. Do 82-let­niej mieszkan­ki Gdańs­ka zadz­wonił mężczyz­na poda­ją­cy się za polic­jan­ta. Dzwonią­cy poin­for­mował seniorkę, że jest w niebez­pieczeńst­wie i nie ma pod­chodz­ić do okna.

Następ­nie zaczął wypy­ty­wać ją o pieniądze i powiedzi­ał, że one również są zagrożone. W trak­cie roz­mowy oszust kazał 82-latce wyrzu­cić przez okno wszys­tkie oszczęd­noś­ci. Kobi­eta wierząc, że roz­maw­ia z polic­jan­tem, a jej pieniądze są w niebez­pieczeńst­wie, wyrzu­ciła przez okno reklamówkę z zawartoś­cią ok. 70 tys. zł. Ter­az prawdzi­wi polic­jan­ci zaj­mu­ją się sprawą.

Reklama

Nieste­ty jest to kole­j­na oso­ba, która w ostat­nim cza­sie w podob­ny sposób straciła pieniądze. 18 wrześ­nia br. 88-let­nia gdańszczan­ka wyrzu­ciła przez okno reklamówkę z pieniędz­mi w kwocie pon­ad 10 tys. zł, po tym jak usłysza­ła, że za chwilę będzie miała napad na mieszkanie.

Apelu­je­my o ostrożność w kon­tak­tach z obcy­mi! Pamię­ta­jmy, że zasa­da „ogranic­zonego zau­fa­nia” do niez­na­jomych obow­iązu­je nie tylko dzieci.

Dorośli częs­to o niej zapom­i­na­ją, sta­jąc się ofi­ara­mi włas­nej łat­wowier­noś­ci i braku rozwa­gi. Niespodziewane tele­fony osób poda­ją­cych się za polic­jan­tów, cór­ki, synów, czy też dawno niewidzianych wnuków nie muszą zakończyć się naszą finan­sową porażką.

Nie przekazu­jmy osobom poda­ją­cym się za funkcjonar­iuszy służb mundurowych żad­nych środ­ków pieniężnych i kosz­townoś­ci!!!

Pamię­ta­jmy, Polic­ja NIGDY tele­fon­icznie nie infor­mu­je o prowad­zonych przez siebie sprawach, NIGDY nie prosi o przekazanie pieniędzy niez­nanej oso­bie, NIGDY też nie prosi o zaan­gażowanie naszych pieniędzy do jakiejkol­wiek akcji!

Close Menu
Close Panel