Lesznowola: Użyli miotacza gazu w atrapie broni i dokonali rozboju. Najmłodszy miał… 16 lat

  • Polska

Krymi­nal­ni z komendy dla Powiatu Warsza­wskiego Zachod­niego od kilku miesię­cy prowadzili czyn­noś­ci oper­a­cyjne w spraw­ie ustal­e­nia spraw­ców rozbo­jów, do których doszło w ostat­nim cza­sie na tere­nie lesznowskiej gminy. Polic­jan­ci zakończyli czyn­noś­ci zatrzy­maniem Romana M. i Sebas­tiana G., wobec których sąd zas­tosował tym­cza­sowy areszt, Kacpra T., którego proku­ra­tor objął dozorem Policji oraz 16-let­niego mieszkań­ca Lesz­na, wobec którego sąd rodzin­ny orzekł umieszcze­nie go w schro­nisku dla nielet­nich. Sprawa jest roz­wo­jowa, polic­jan­ci nie wyk­lucza­ją dal­szych zatrzy­mań.

Reklama

Fot. Pix­abay

Od sierp­nia br. krymi­nal­ni z komendy dla Powiatu Warsza­wskiego Zachod­niego pra­cow­ali nad rozwiązaniem sprawy rozbo­ju doko­nanego na eks­pe­di­entce sklepu na tere­nie lesznowskiej gminy, gdzie dwóch zamaskowanych mężczyzn w kominiarkach na głowie weszło do placów­ki hand­lowej, a następ­nie przy uży­ciu ręcznego mio­tacza gazu umieszc­zonego w atrapie pis­to­le­tu obezwład­nili kobi­etę i skradli z kasy  około tysią­ca zło­tych. Następ­nie krymi­nal­ni otrzy­mali kole­jne infor­ma­c­je o rozbo­jach, do których doszło w zeszłym miesiącu w Lesznie, gdzie spraw­cy także uży­wali ręcznego mio­tacza gazu.

Krymi­nal­ni rozpoczęli inten­sy­wne czyn­noś­ci oper­a­cyjne zmierza­jące do ustal­e­nia osób i ich miejs­ca poby­tu, które brały udzi­ał w tych przestępst­wach. Pod koniec wrześ­nia br. zatrzy­mali Romana M. 35-latek usłyszał dwa zarzu­ty rozbo­ju, w tym jed­nego przy uży­ciu niebez­piecznego narzędzia. Jak wyni­ka z ustaleń drugiego przestępst­wa mężczyz­na dokon­ał wspól­nie z 18-let­nim Kacprem T., którego krymi­nal­ni zatrzy­mali w zeszłym tygod­niu. Decyzją sądu wobec Romana M. zas­tosowany został środek zapo­b­ie­gaw­czy w postaci tym­cza­sowego aresz­towa­nia, nato­mi­ast Kacper T. decyzją proku­ra­to­ra obję­ty został dozorem Policji.

Reklama

Następ­nie krymi­nal­ni ustalili kole­jnych dwóch mężczyzn, którzy brali udzi­ał w rozbo­ju na eks­pe­di­entce sklepu. W tym samym dniu zatrzy­mali 18-let­niego Sebas­tiana G. oraz 16-let­niego mieszkań­ca Lesz­na. Sąd, po zapoz­na­niu się z mate­ri­ałem dowodowym zgro­mad­zonym przez polic­jan­tów, przy­chylił się do ich wniosku, który został popar­ty przez proku­ra­to­ra i zas­tosował wobec 18-lat­ka środek zapo­b­ie­gaw­czy w postaci tym­cza­sowego aresz­towa­nia. Nato­mi­ast sprawą 16-lat­ka zajął się sąd rodzin­ny, który orzekł umieszcze­nie nielet­niego w schro­nisku dla nielet­nich.

Sprawa jest roz­wo­jowa, a polic­jan­ci nie wyk­lucza­ją dal­szych zatrzy­mań.

Close Menu
Close Panel