Pedofile wykorzystywali tę dziewczynkę. Policja chce odnaleźć dziecko

  • Polska

Ta dziew­czyn­ka pojaw­ia się na ped­ofil­s­kich nagra­ni­ach, które ktoś umieś­cił na dark­necie. Mate­ri­ała­mi zain­tere­sowała się polic­ja, która próbu­je ustal­ić tożsamość dziec­ka. Każde udostęp­nie­nie może spraw­ić, że dziecku uda się możli­wie szy­bko udzielić pomo­cy. 

Reklama

Fot Polic­ja

Polic­ja  z Frank­fur­tu poda­je, że dziew­czyn­ka, ma ok 45 lat cztery lub pięć lat. Dziecko było bru­tal­nie wyko­rzysty­wane między październikiem 2016 roku a lipcem 2017 roku. Opraw­ca sfil­nował naduży­cia w sto­sunku do dziec­ka, a następ­nie rozpowszech­nił je na plat­formie z dziecię­cym porno w dark­necie.

Jeśli ktoś rozpoz­na­je dziecko pros­zony jest o kon­takt z niemiecką policją.

Reklama

Close Menu
Close Panel