Rossmann obniża cenę kosmetyków do makijażu aż o 55 proc. Jest jednak jeden warunek

Poprzed­nie edy­c­je pro­mocji w Ross­man­nie cieszyły się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią. Co, ważne, pomi­mo wielu chęt­nych, towaru nie brakowało. Nic dzi­wnego, że sieć chce powtórzyć wyprzedaż, tym razem na kos­me­ty­ki do mak­i­jażu.

Reklama

Fot. Łukasz /​ Warsza­wa w Pigułce

Pro­moc­ja „Piękny początek sezonu” będzie obow­iązy­wała w dni­ach od 10 do 19 październi­ka 2017 r. W tym cza­sie będzie moż­na nabyć kos­me­ty­ki do mak­i­jażu o 49 proc. taniej. Trze­ba jed­nak kupić trzy różne sztu­ki asorty­men­tu np. pod­kład, tusz i szminkę.

Reklama

Moż­na zwięk­szyć ten rabat do nawet 55 proc., ale jest jeden warunek: należy zain­stalować na smartofnie aplikację Klubu Ross­mann i zare­je­strować się w sys­temie.

Pro­moc­ja rusza już od półno­cy, a jeżeli nie chce­cie czekać, może­cie od razu nabyć towar w sklepie inter­ne­towym. Towar moż­na ode­brać w wybranym sklepie, na stacji Orlen (za 10 zł) lub zamówić kuri­era (13 zł).

Close Menu