Wielka Brytania przygotowuje się na wojnę z Koreą Północną

Źródła Dai­ly Maila donoszą, że Wiel­ka Bry­ta­nia opra­cowu­je plan na wypadek wojny z Koreą Północ­ną. Szczegóły nie są znane, wiado­mo jed­nak, że wyspi­arze mają wiele okrętów wojen­nych, które mogą wyko­rzys­tać.

Reklama

By Pho­to: Andrew Linnett/​MOD, OGL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61634411

Jed­na z opcji doty­czy rozmieszczenia nowego lot­niskow­ca Wielkiej Bry­tanii, który zostanie przekazany mary­nar­ce wojen­nej jeszcze w tym roku, zan­im zdąży przeprowadz­ić pró­by lot­niskowe. Sce­nar­iusz ten zakła­da wysłanie HMS Queen Eliz­a­beth wraz z 12 samolota­mi F-35B i dołącze­nie do amerykańskiej flo­ty, która stacjonu­je już na półwyspie.

Reklama

Źródła mówią, że Wiel­ka Bry­ta­nia dys­ponu­je wielo­ma okrę­ta­mi, które mogą zostać wyko­rzys­tane. Wymieni­ane są niszczy­ciele raki­etowe typu 45 i fre­gaty raki­etowe typu 23.

Wiel­ka Bry­ta­nia obaw­ia się, że napię­cia związane z Północ­ną Koreą prze­rodzą się w kon­flikt zbro­jny. Kraj ten pozosta­je jed­nym z najbliższych sojuszników Stanów Zjed­noc­zonych i niewyk­luc­zone jest, że i na niego zostanie skierowana uwa­ga wojskowych reżimu.

Close Menu