Modowy hit sezonu. Jeżeli upolujecie tę kurtkę będziecie mieli szczęście! “Kolor żuka gnojarza”

Pol­ki osza­lały na punkcie tej kurt­ki. Jeśli ja upolu­je­cie — macie szczęś­cie. Pokochały ją aktor­ki i cele­bry­t­ki. Mowa o met­al­icznej kurtce z Mohi­to. Wszys­tko zaczęło się od pewnego zdję­cia… i nastąpiły pust­ki w sklepach.

Reklama

Zdję­cie w kurtce opub­likowała znana aktor­ka Bar­bara Kur­dej-Szatan. Wtedy przy­padła ona do gus­tu wielu osobom, które wykupiły praw­ie cały towar w stołecznych sklepach.

Reklama

Kurt­ka wys­tępu­je w dwóch wer­s­jach kolorysty­cznych. Mate­ri­ał zmienia kolory w zależnoś­ci od oświ­etle­nia. Pro­dukt dziś rano dostęp­ny był jeszcze w Warsza­w­ie w dwóch sklepach w Galerii Północ­nej i Zło­tych Tarasach. W tym ostat­nim kurt­ki były tez pood­kładane za ladą na prośbę klien­tek.

Niek­tórzy inter­nau­ci komen­tu­ją, że pro­dukt ma kolor “żuka gno­jarza”. Cena wynosi 219 zł. Kupilibyś­cie?

Close Menu